2008. április 6., vasárnap

A PÓK, meg a Pókháló..... / Példatár

Példatár


bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény-sorozatról, a Gold Sofa Kft. fa., a Glória Rt. fa., az Euró Möbel Line Kft. fa. és az utóbbi cégben többségi tulajdonossá vált állami tulajdonban volt MBV Rt. privatizációja és más konkrét cégek és személyek ügyei vonatkozásában; érintett felszámolók , további közreműködők és hatóságok képviselői, és egyes politikusok kapcsán.

1./ 2004. szeptemberében önfeljelentést tettem kényszerű vesztegetés elkövetésével vádolva magamat is. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a feljelentésem alapján 200/2004. számon folytatott nyomozást, majd vádemelési javaslatot küldött a Kecskemét Városi Ügyészségnek. Az Ügyészség dr. Magyari Józseffel szemben nem emelt vádat annak ellenére sem, hogy a nyomozás során az minden kétséget kizáróan kiderült, hogy Ő a súlyos bűncselekményeket következmények nélkül elkövető szervezet egyik vezetője. (Hallomásból értesültem, hogy egy korábbi Magyarival szemben a Hajdú-BÉT ügyben is sértett Szupitáp Kft. sértettsége mellett folyó büntetőeljárás megszüntetése érdekében született politikai „alkut”- a Legfőbb Ügyészség és az egyik nagy jobboldali párt vezetője között – terjesztették ki az Euro Möbel Line Kft-t érintő eljárásra is.).
A 200/2004-es számon folyó nyomozás során is - ami az első feljelentésemből született - feltűnt, hogy a nyomozók a tanúkihallgatások során nem logikusan és célorientáltan tették fel a kérdéseket. Ekkor még nem sejtettem, hogy e mögött szándék van, és azért kérdeznek akként, ill. azért nem nagyon kérdeznek érdemben, hogy így a csak szakszerűtlennek tűnő kérdések alapján érthetően nem derülhetett ki az, hogy egyáltalán bűncselekmény történt, és az sem, hogy ki lehetett, volt az igazi elkövető.
Néhány konkrét példa:

Az önfeljelentéssel érintett esemény helyszíne a Hunyadi Rt. budapesti Uzsoki úti irodájában volt, amely cég vezérigazgatójától, Hajdú Ágnestől meg sem kérdezték, hogy 2002. január 19-én az Euró Möbel Line Kft-s szerződések aláírásakor jelen volt-e a vesztegetési összeget átvett dr. Magyari József. Magyari ugyanis nemcsak a pénzátadással megvalósult vesztegetést tagadta, hanem azt is, hogy egyáltalán valaha is járt a fenti irodában. Azt én sem állítottam, hogy Hajdú Ágnes előtt történt a pénzátadás, mivel Ő egy másik szobában volt akkor. Viszont Hajdú Ágnes tanúvallomása alapján bizonyíthatóvá vált volna, hogy Magyari ott volt a kérdéses napon, így a szavahihetősége eleve megkérdőjelezhető lett volna. (Tanúvallomások és szembesítések csatolva F3)

A többi tanúvallomások és szembesítések ütköztetése a következő sorszámú feljelentéseknél mindig az előző tanúvallomásokat is figyelembe véve történt, így joggal vártam volna el, hogy a szakmailag kompetens nyomozó hatóság is az elvárható szakmai minimumot teljesítse. A nyomozói tevékenység célzat nélkül el sem követhető hibáira természetesen csak a nyomozás végén iratismertetéskor, a többi tanúvallomás megismerésekor jöhettem rá. Továbbá arra is csak akkor, hogy a gyanúsítottakat különös módon csak a tanúkkal szembesítették, egymással azonban nem. Ezért a gyanúsítottak előadásai közötti ellentmondások nem is kerülhettek és kerültek feloldásra. Továbbá végig csak tanúként hallgattak ki olyan személyeket, akik maguk is szintén elkövetők voltak. Meglehet, hogy ezek a személyek nem a vesztegetésben, hanem más kapcsolódó bűncselekményekben voltak érintettek (pl.: csődbűntett, csalás, stb.). Nyilvánvalóvá vált, hogy a tőlem kicsikart vesztegetés, csak egy eszközcselekménye volt a többi, kifejezetten gazdasági bűncselekménynek, hiszen a vesztegetésnek önmagában nincs semmi értelme gazdasági cél vagy eredmény reménye nélkül. Ennek hiányában öncélúan, jelentős büntetőjogi kockázatot felvállalni olyan mértékben irracionális döntés, amely a tanult elkövetőktől igen csak távolinak tűnik. Ekkor nekem még nem volt tudomásom arról, hogy már 2003-ban büntetőeljárás indult a fenti üggyel szoros összefüggésben éppen amiatt, mert azon ügy gyanúsítottja szintén egy korrupciós, vesztegetési kapcsolódás meghatározó szereplőjeként, rendszeresen „szállította” a dr. Magyari által megjelenített csoportnak a működése körébe tartozó „szolgáltatásokat” (felszámolások irányított kijelölése, megalapozott felszámolási kifogások „elintézése” elutasítás formájában, stb.). A vesztegetési ügy a Központi Nyomozó Főügyészségen Nyom. 396/2003. jelenleg is folyik hivatalos személy vagy személyek ellen. Az eljárást egyszer már 2004-ben megszüntették. Ezután 2006-ban, egy általam 2005-ben tett feljelentés alapján, annak 2006-ban történt szétválasztása nyomán a Nyomozó Főügyészségen Nyom. 191/2006. sorszám alatt folyó eljárásra tekintettel folytatni rendelték, de az eljárást mégis az eredeti Nyom. 396/2003. nyomozati számon folytatják. A Nyomozó Főügyészségen megkérdeztem Berki Tímea eljáró ügyésztől és később írásban is feltettem a Nyomozó Főügyészségnek a kérdést (Csatolás F4 alatt), hogy ha már az én feljelentésem alapján indult büntetőeljárást egyesítik a Nyom. 396/2003. számú üggyel, akkor tájékoztassanak, hogy annak mi a pontos tárgya, és az ki ellen és milyen alapos gyanú alapján indult és folyik, illetve az hogyan kapcsolódik hozzám vagy az általam korábban képviselt céghez. Azt a választ kaptam, hogy hivatalos személy ellen folyik vesztegetési ügyben és az EURO MÖBEL LINE Kft. fa. is érintett a nyomozásban. Ezért ezt követően kényszerűen ismét írásban is kértem, hogy betekinthessek az aktába, amihez sértettként esetleg csak a nyomozás lezárása után, iratismertetéskor férhetnék hozzá (Csatolás F5 alatt). Előzőekkel összefüggésben ellenem is folyik büntetőeljárás és az általam tett feljelentések bizonyítatlansága esetén fennáll a hamis vád lehetősége is velem szemben, (korábban a velem szemben eljáró Varga Attila nyomozó más gyanúsítás közlések, ill. vádemelési javaslata mellett csődbűntettben azért nem javasolta a marasztalásomat, mert akkor még megvolt a felszámolási vagyon, és érvelése szerint kedvező értékesítés esetén fedezhette volna hitelezői igényeket akár) ami miatt elemi érdekem a korrekt és teljes körű eljárás lefolytatása. Ezért a védekezéshez fűződő alkotmányos jogomat sérti, hogy mind a mai napig a panaszomra a Legfőbb Ügyészség már nem is válaszol. Azzal, hogy nem engedik az iratbetekintést sem, akadályozzák a hitelezők érdekvédelme mellett a saját közvetlen alapvető védekezési jogom érvényesülését. A felszámoló hűtlen vagy akár hanyag kezelést megvalósítva, a több forrásból is bennfentes információkkal rendelkezett ex belügyminiszter, Pintér Sándor Immobile 2000 Kft. nevű cégét jogtalan előnyben részesítve, feltűnően alacsony, 80 millió Ft-os vételár mellett olyan vagyonhoz (a finanszírozó bank értékelése szerint 922 millió Ft) juttatta, amelyben a felszámolási vagyonon túl harmadik személyek vagyontárgyai is szerepeltek. Eközben még az első helyen lévő „A” kategóriás hitelezők kielégítése sem történik meg, nemhogy a többi hitelezőé. (Csatolás F6 alatt Varga Attila összefoglaló jelentés.)
A Nyom 191/2006. számú ügyet akként választották szét, hogy az ügyben szereplő cselekmények közötti személyi, tárgyi, oksági és bűnszervezeti kapcsolatokat mesterségesen szétvágták, figyelmen kívül hagyták. Jellemző az ügy valódi vizsgálatát jól érzékelhetően elkerülni akaró, kitérő hatósági magatartásra, hogy ezen eljárásban nem érintett harmadik személy által jegyzőkönyvben megerősített, szintén Dr. Magyari Józsefre terhelő, befejezett cselekményű, ugyancsak vesztegetés tárgyú újabb önfeljelentés ténye ellenére, hatóság által rögzített gyanúsítás ellenére közel másfél év alatt semmilyen nyomozati cselekmény nem történt! Az önfeljelentőt nem hallgatták meg, és különösen nem szembesítették a feljelentettel. Az önfeljelentő személyes védelem kérésére hatósági „válaszul” azt kellett tapasztalnom, hogy mind hozzám, mind a tanúhoz gyors egymásutánban fenyegetések érkeztek a feltárással összefüggésben. A 200/2004. számon folyt eljárás lezárásaként végül 2005. június hó 14. napján vádat emeltek, jobb híján Tóth Ferenc Miklós, mint a szintén Dr. Magyari József által irányított felszámoló-szervezethez tartozó leánycég, a Hunyadi Rt. felszámoló-biztosának helyi megbízottja, és Kovács Zoltán Attila , mint a másik Magyari József befolyása alatt működő Duna Libra Rt. felszámoló cég vezérigazgatója ellen. Ebben az eljárásban a vád hivatali befolyással üzérkedés, és gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre jogosult tagja által elkövetett vesztegetés.

Előző súlyos tények okán kérelmeztem a felszámolókat regisztráló Pénzügyminisztériumtól a felszámoló általi bűncselekményekkel érintett felszámoló cég névjegyzékből történő törlését, de legalább az eljárásomból való kizárását. Ezen kérelmemről hivatalosan tájékoztattam a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Elnökét és a Felszámolók Országos Egyesületét. A megkeresettek az ártatlanság vélelmére hivatkozva kérelmem elbírálását, és az érdemi vizsgálatot felfüggesztették a 2004-ben megindított és jelenleg is folyó büntetőeljárás jogerős befejezéséig. Ezt az állapotot kihasználva, a tevékenységébe nem zavart felszámoló cég, és annak vezetője, munkatársai, tovább folytatták a korábbi kifogásolt tevékenységet és annak palástolását is.

A 2004-es önfeljelentés alapján 2005-ben vádra került ügy tárgyalását – álláspontom szerint – elfektették egészen 2007. május 29-ig. Emiatt, a felszámolók névjegyzékéből történő kérelemre indult eljárás sem fejeződhet be ésszerű időn belül, így a gyanúval érintett vezetésű felszámoló társaság befejezhette a korábban elkezdett és kifogásolt, általam a hatóság részére előre jelzett végeredménnyel zárult jogellenes tevékenységet. Ugyanis egy évvel a felszámolási vagyon 2006. januári értékesítését megelőzően, több ízben jeleztem a nyomozóhatóság vezetőjénél, hogy az indokolt vagyonbiztosítási intézkedések hiányában a felszámoló vissza nem fordítható vagyoni lépéseket fog végrehajtani. Ezen jelzések is következmények nélkül maradtak.

A büntetőügyben 2007. május 29-étől folyó eljárást dr. Joó Attila bíró folytatja, aki bírói szerepéből időnként kiesve a tanúk vegzálásáig menő meghallgatásokat folytatott. Azonban számára sem lehet kétséges az, hogy végül Tóth-ot és Kovácsot az eljárásban el kell marasztalni. A bíró a tárgyalási jegyzőkönyvet jogellenesen egy hónapon túl visszatartotta még a rám vonatkozó rész tekintetében is, holott jeleztük részére, hogy egy másik ugyancsak a Csongrád Megyei Bíróság előtt folyó, azonos bűnszervezetet érintő pótmagánvádas eljárásban arra elengedhetetlenül szükség lenne (2007. július 5-ig, mert aznap van a tárgyalás). A tárgyalási jkv. visszatartása más eljárásban is előfordult tendenciát mutató módon ( A 2007. ápr. 17-i tárgyalási jkv-et F7 sorszám alatt csatoljuk). A javítás címén visszatartott és csak jelentős késéssel kiadott jkv-ben végül olyan előadások voltak rögzítve, amelyek teljeséggel összefüggéstelen és értelmezhetetlen, akként el nem hangzott nyilatkozatokat adott a felek szájába. A bíró a vád egyetlen bizonyítási indítványának sem adott helyt és nem értékelte azt a körülményt sem, hogy a vádlott a vád egyetlen szakmai kérdésére nem akart vagy nem tudott választ adni. Ennek ellenére a vádlottat bűncselekmény hiányára való hivatkozással mentették fel (Csatolás F8).
A vádlott legfeltűnőbben és kifejezetten ott tagadta meg a válaszadást, ahol a pótmagánvádló jogi képviselőjének az volt a kérdése, hogy a pályáztatással, amit maga a vádlott tett közzé, megsértette-e a pályázat titkosságának az elvét, azaz, hogy úgy írta ki a vádlott a pályázatot, hogy a bánatpénz nem a meghirdetett összeg 10 százaléka egységesen minden pályázó számára, hanem a megajánlott összeg 10 százaléka. Emiatt a pályázatokat értékelő felszámoló, a zárt borítékban benyújtott ajánlatok ellenére, a banki befizetések lekérdezésével hozzájutott ahhoz az információhoz, hogy ki mennyit ajánlott befizetett összegek arányosítása útján már a pályázat leadásának határidejét megelőzően. A vádlott úgy tett, mintha nem értené a kérdést, ezért azt a bíró is elmagyarázta neki kényszerűen, amivel a bíró viszont azt bizonyította kétség kívül, hogy Ő viszont tökéletesen érti és tisztában volt a kérdés alapvető fontosságával a vádat érintően. Ezek után még inkább meglepő volt a felmentő ítélet.

2./ A Csongrád Megyei Bíróság kollégiumvezetője dr. Exterde Tibor úr előtt egy másik kifogásom is rendezetlenül fekszik el. Ugyanis a Csongrád Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság elutasította a Szegedi Városi Bírósággal szemben benyújtott eljárási kifogásomat Ila Tóthné Dr. Vörös Erika bírónővel szemben. A nevezett bíró a kifogás benyújtását követően betekintést engedett az 1196/2007. sz. büntetőügy irataiba. Amikor a bíró megismerte, hogy mely iratok másolatát kértem ki, akkor már az elkészített iratmásolatok kiadását megtiltotta. Ezt követően az előző bírói intézkedéssel szemben biztosított iratbetekintés alapján meggyőződtem arról, hogy szétválogatták az álláspontunk szerint szabálytalanul összeszerelt és egy közös ügyként kezelt iratokat. Így a Kovács Zoltán Attila és társa ellen benyújtott vádiratot és előzményi iratokat, valamint a bűnügyi zár alá vonási kérelmemet tartalmazó iratokat. A tapasztalt szétválogatás ellenére az önálló jogi sorsú és soron kívüli eljárást igénylő vagyonbiztosítási kérelem az érdemi ügyhöz kapcsoltan nyolc hónap alatt semmit nem haladt érdemben előre (a vagyonbiztosítási kérelmemet soron kívüli eljárás keretében és Bk-ás számra iktatva kellene – kellett volna – lefolytatni).
Az észlelt és kifogásolt szabálytalan iratkezelés miatti kérelem, később arra való hivatkozással került elutasításra, hogy a bíró még nem válogatta szét az aktát. Az ellentmondás nyilvánvaló. A bíró ahelyett, hogy „felelősségteljesen” döntött volna érdemben a zár alá vételi kérelemről, elment szabadságra.
Véletlenül éppen a kifogásolt eljárású bírónő kapta meg a saját büntetőügyemet is, aki a sértettségem mellett folyó harmadik ügyben előzetesen bejelentett iratbetekintéstől félfogadási időben akként zárt el, hogy állítólag hazavitte az aktát. Ezen iratok hiányában pontosan azon információkhoz nem jutok hozzá, hogy az ellenem folyó eljárásra is alapvető kihatással bíró pótmagánvádat megfelelő színvonallal és felkészültséggel képviselhessem. Az állami ügyészséggel ezt nem lehetne, de nem is mernék megtenni. Emiatt ebben a tekintetben is a hátrányos megkülönböztetés áll fenn az eljáró bíróság részéről (dr. Exterde Tibor úrhoz írt levelem másolatát csatolom F9 alatt).
A 200/2004-es számú ügy teljes körű felderítésének nem kisebb a tétje, minthogy bizonyságot nyerhet, hogy eleve törvénysértően, így jogosulatlanul rendelték el az Euró Möbel Line Kft. felszámolását 2003. tavaszán.

A Csődtörvény 27/A.§-a alapján, senki nem járhat – esetemben csak nem járhatott volna – el abban a felszámolásban, ahol a saját érdekeltségébe, vagy a közvetlen hozzátartozója érdekeltségébe tartozó társaság az adós. A jogszabályi tilalom ellenére, a Magyari nevével fémjelzett Kossuth Holding-os érdekkörű felszámoló két leánycége bevonásával ez mégis kétszer fordulhatott elő. A Kecskeméti Bútorgyár vonatkozásában például, ahol a Glória Rt. részvényeit 2001-ben a felszámolást megelőzően a Magyari érdekeltségébe tartozó cég, a Faktum 99. Kft. vásárolta meg a Gold Sofa Kft.-től. Ezután a Glória Rt.-t, a szintén a Magyari érdekeltségi körébe tartozó Hunyadi Rt. számolta föl. Később véletlenül még a GOLD SOFA Kft. felszámolása is ugyan ehhez a körhöz került, majd ezt követően a Glória Rt. ingatlanán és az eszközeiből létrejövő EURO MÖBEL LINE Kft-t szintén a Magyari érdekkörébe tartozó DUNA LIBRA KÖZGAZDÁSZ RT. számolta fel. A Faktum 99. Kft-ben, ill. az azt tulajdonló R-Faktum Kft-ben Höfle Béláné működött, aki visszatérő strómanja Magyarinak a BUBIV-nál vagy az AGRIA Ba-Mat-nál (Egri Bútorgyár korábbi tulajdonosa), illetve a Quattro Kft-nél. Mára a Faktum 99. Kft.-nek jogutódja a Hungária Hitel és Faktorház Zrt. A Magyari által koordinált, a gazdasági életet behálózó cégháló jól láthatóan két főtevékenységet látott és lát el.
Egyrészt, a politikai megrendelők kívánsága szerint tisztára mossa számos csődbe vitt társaság managmentjét a felelősség-vállalás alól, másrészt, különféle tiltott befolyásszerzéssel és ehhez kapcsolódó szabálytalan pártfinanszírozást is sejtető üggyel foglalkozott és foglalkozik. Magyari rengeteg cégben szerzett névvel vagy más nevén jelentős befolyást. Ilyen cégek pl.: Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet, Eurofaktor, stb.
Tóth Ferenc és Magyari József nekem 2001. márciusában fentieket őszintén elmondták, hogy miként működtetik a cégcsoportot. Azóta be is igazolódott, hogy amit akkor elmondtak az valós, és azt azóta sokszor magam is tapasztaltam. Az érintett gazdasági szereplők előtt, úgy mint bankárok, politikusok, felszámolt cégek vezetői, tulajdonosai és felszámolók (Eigel Antal korábban Magyari érdekcsoporthoz tartozó Duna Libra Rt-nél dolgozó felszámoló részletes rendőrségi vallomását kiegészítve, a bíróság előtt kifejezetten az irányított felszámolás elrendelésekről és ahhoz tartozó szintén irányított felszámolói kirendelésekről, éppen Magyari kapcsán tett említést )
(Csatolva F3 alatt) előtt, ugyanúgy nyilvánvalónak kellett annak lenni, hogy a cégcsoport érdemi döntéseit valójában Magyari hozza meg a névleges stróman személyétől függetlenül. Ez abból is nyilvánvalóan kiderült, hogy a korrupciós pénzeket az általam ismert alkalmakkor közvetlenül Magyari vette át olyan cégek ügyében is, ahol a cégjegyzékben fel sem merült a neve. Előzőeket támasztja alá, a sajtóból jól ismert, sok milliárdos vagyonrendezési eljárásban (Transelektro cégcsoport megdőltekor) egyik legnagyobb hitelező bank részéről a tárgyalás lefolytatásának előfeltételeként „véletlenül”, kifejezetten az Ő delegálását kérték.
A fentiekben felsorolt, hivatkozott esetek kapcsán az ismerethiány csak a nyomozóhatóságok részéről állt és áll fönn. Úgy tűnik azonban, hogy a nyomozószervek meg is tettek és tesznek mindent annak érdekében, hogy ez így is maradjon. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint maga a Nyom.191/2006. számú eljárásban, több ízben írásban előterjesztett és részletesen indokolt azon bizonyítási indítványom teljesítésének mellőzése, amely közvetlenül és teljes körűen bizonyíthatta volna, de még most is bizonyíthatná teljes körűen és aggálytalanul a nyomozás elrendelésének alapját képező gyanúsítás megalapozottságát. Indítványoztam részletes cégháló melléklettel, a személyi összefüggésekre is kihatóan, az érintett személyek korbeli híváslistájának beszerzését és elemzését. Ezen bizonyítékok ugyanis egyszerre igazolták volna a személyek közötti szoros és nem szokványos kapcsolódást, és a Magyari féle társaság tagadásban lévő tagjai szavahihetőségének teljes hiányát. Mindezeken túl, a már hangoztatott teljesen életszerűtlen cégstátusz, székhelyváltozások a későbbi felszámolást közvetlenül megelőzően rendre oda vezettek, hogy a felszámoló az ilyen jelentős vagyonú felszámolási ügyekben a Kossuth Holding csoport valamelyik tagja lett.

Adott esetekben ezt úgy érték el a közelmúltban is, hogy egy patinás, országos hírű, pár évvel ezelőtt állami bank finanszírozásában történt kivásárlást követő reorganizáció és médiában híresztelt rendkívül jó prosperálás ellenére, a vállalat székhelyét nem túl életszerűen Budapesten egy nyilvánvalóan „menekülőirodába” helyezték át. Történt ez akkor, amikor már látható volt, hogy a 2005. második felében indult perben születendő és idő közben 2007-ben jogerőre emelkedett ítélettel az kerül megállapításra, hogy a hivatkozott nagy értékű állami tulajdonú papíripari vagyont, a bemutatott felszámolási technika útján megszerző cégcsoport több tagjai is fantomcég volt (First Empire Investment Ltd., First Empire Investments Ltd., Fűzfői Papíripari Rt., Nitrokémia Rt., Nitrokémia Invest, Hazai Papír Kft., stb.).
A 2006-os életszerűtlen székhelyáthelyezés alapján illetékessé vált bíróság 2007. januárban éppen a Kossuth Holding Rt.-t jelölte ki véletlenül. A 2002-ig 100%-os állami tulajdonban volt Fűzfői Papír Rt. (19-10-045413) felszámolója a Vectigális Rt. nevében Szegőné Kemerle Judit járt el, míg az állami vállalat felszámolási vagyonának értékesítését követően újra indított „privát” papírgyárban azonos személy a könyvvizsgálói feladatokat látta el 2003. májustól 2006. májusig. A 2002-es megvásárlás és azt követő törvénysértő működtetés során történt súlyos bűncselekmények miatt indult büntetőeljárások egytől-egyig következmények nélkül maradtak, a tetemes kár és a bizonyított súlyos igazságszolgáltatás rendje elleni összehangolt ismertté vált bűncselekmények ellenére. A Szombathelyi STIL Ruhagyár Rt-t egy megvásárolt követeléssel a Faktum ’99 Kft. számoltatta fel. A felszámolónak a Vectigális Rt-t jelölték ki.

Az állami tulajdonú fűzfői papírgyár 2002-es megvásárlásához felhasznált állami tulajdonban állt bank által nyújtott hitel fedezete éppen, egy korábban szintén az állami tulajdonú papíripari tröszti vállat egyik papírgyárának, az 1994-ben törvénysértően privatizált pesterzsébeti leányvállalata két ingatlanára is alapult.
A Budapest, Helsinki út 101. szám alatti ingatlan úgy lehetett fedezete 300 milliós állami bank által nyújtott hitelnek, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapját az állami vagyonkezelő szerv elsőszámú vezetőjének 1996-os, majd egy későbbi helyettes vezetőjének 2001-es valótlan, egymással is szöges ellentétben álló okiratok képezték az alapját. A másik törvénysértően többször is felhasznált Irma utca 2. sz. alatti ingatlanra 30 milliós állami forrást vettek igénybe 2002. 02. 26-án akként, hogy az állami tulajdonban álló cégek tudottan jogosulatlan részére fizettek ki több tízmilliós összeget. Az azonos állami cég korábbi privatizációjából bizonyítottan törvénysértően megszerzett ingatlanokat utóbb, kimutathatóan közel azonos személyi összetételű társaságok útján használták fel az egykori állami vállalat addig még megszerezni nem sikerült további vagyonrészei megszerzéséhez fedezetként. Az állami forrás törvénysértő biztosítása állami tulajdon „ellenértékeként” ráadásul akként történt, hogy az állami cég általi utalásokra rá kellett vezetni azt, miszerint a teljesítés valójában dr. Pintér János helyett történt. Mai napig megválaszolatlan és következmények nélküli az, hogy miért kellett az állami szerveknek dr. Pintér János helyett megfinanszírozni az Ő gazdagodását szolgáló ügyleteket.
A törvénysértő finanszírozás vége az lett, hogy a 300 milliós bankhitel és a 30 milliós kölcsön is bebukott, azonban a fűzfői papíripari vagyont sikeresen mégis megszerezték. Azóta azt több fantom cég útján is átforgatták, és az országos sajtóban nagy hírveréssel talpra állított egykori állami vállalat azonban már újra felszámolás alá került. A felszámoló az a Kossuth Holding Rt. lett, aki az állami tulajdonú fűzfői vagyon megszerzéséhez 2001-2002-ben a hátteret biztosította, az 1994-ben privatizált másik papíripari vagyon, a Pesterzsébeti Papírgyár Kft. útján. Utóbbi cég -a megbukott hitelek miatt is- 2003. 04. 30-ától jogerősen felszámolás alá került, és a felszámoló ebben az esetben is a Kossuth Holding Rt. lett. Ezen kettősség miatt fordulhatott elő és áll fenn az az állapot, hogy a felszámoló ugyan pert indított csődbűntettre is hivatkozva szerződés érvénytelenségének megállapítására, de nem a valóságos effektív vagyont jelentő ingatlan tekintetében, hanem egy forgalomképtelen és kétséges tulajdoni állapotú üzletrész tekintetében. Az egykor egy azonos állami vállalathoz tartozott, számtalan durva törvénysértő vagyonmozgatásba bevont céges vagyonelemeket az a Kossuth Holding Rt. kezelheti, aki az előzmények teljes körű ismeretében az „érzékeny pontokra” is képes figyelni, így a hamis papírokra történt 2001-es ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre, az arra törvénysértően 2002-ben folyósított 300 milliós állami forrásra, az idegennek folyósított 30 millió állami pénz ügyére, és az utóbbi összegre egyidejűleg két bíróság előtt is folyó per vitelére, továbbá a nemzetközi Siemens botránnyal érintett, vagy annak kirobbanásában alapvető szerepet játszó és szintén a Kossuth Holdinghoz került Satelit Tv felszámolására, az azzal összefüggő per vitelére.

3./ A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság előtt folyt 200/2004. bü. számú eljárás kapcsán, 2005. év január hó 5. napján szembesítettek engem Magyari Józseffel. Ekkor a szemébe mondtam, hogy 2002. január végéig folyamatos napi, heti kapcsolatban voltunk a Kossuth Holding munkatársaival, pl. Váradi Zoltánnal és Höfle Bélánéval. Ők ellenőrizték a gazdálkodásunkat heti, havi rendszerességgel. A szembesítésen Magyari válasza erre röviden az volt, hogy Ő senkinek nem adott semmilyen utasítást. Nem került indítványom ellenére jegyzőkönyvbe az, hogy az egyik megbeszélést követően a Matkói repülőtérről Magyari József Höfle Bélánét magángépével (Cseszna) szállította Budaörsre. Ezt Magyari tagadta, de még azt is, hogy Höfle Bélánét egyáltalán ismeri.
Ugyanakkor Höfle Béláné a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán pár hónappal később -Magyari Józseffel összefüggésben- 2005. év április 21-én azt vallotta, hogy „Dr. Magyari Józseffel egyszer találkoztam, Ő volt a Holding Rt. vezetője, de vele nem álltam kapcsolatban”.
Ma már bizonyított tény az, hogy Höfle Béláné kétséget kizáróan hamis tanúvallomást tett.
A Kossuth Holding Rt. által felszámolt egri bútorgyár, az AGRIA Rt. felszámolási vagyonát Balázs István cége, a BA-MAT Kft. vásárolta meg. Ebben az ügyben is keletkezett és rendelkezésre álló iratok egyértelműen bizonyítják, hogy Dr. Magyari József és Höfle Béláné évtizedes munka és tulajdonosi kapcsolatban voltak. Például Höfléné az R-Factumban, a Hungária Hitel és Factorházban, és a Quattro Kft-ben Magyarinak volt a strómanja, ahol a Magyari rokonaival együtt szerepelt a tulajdonosok között. A Magyari családban az anyósa is megtalálható, aki pedig összekötő kapcsot jelenti a Nóvum Kft. és a Kossuth Holding Rt. között. Az anyós Szombathelyiné tulajdonos, és ügyvezető is volt a Nóvumban (Csatoljuk a Csikós őrnagy Balázs István feljelentésével kapcsolatos elutasító határozatának indoklási részéből Szombathelyiné tanúvallomását F10 alatt.). A nyomozó hatóságok soha nem kérdezték meg, legalábbis a jegyzőkönyvek tanúsága szerint, hogy Magyari József ismeri-e Höfle Bélánét, és ha igen honnan, mióta, stb. Érthetetlen, hogy a számos ellentétes adat dacára Magyari és Höfléné szembesítésére vajon miért nem került sor. Hasonló módon célszerű lett volna a Magyari – Váradi, Magyari - Tóth, Magyari- Kovács, Magyari – Höfléné, Magyari – Hajdú Ágnes, Tóth - Kovács, Tóth - Höfléné, stb. szembesítéseit elvégezni. Így feloldhatóak lettek volna a fennálló ellentmondások.
További ellentmondás Magyari nyilatkozatát illetően, hogy állítása szerint Ő már nem tart kapcsolatot Tóth-tal, míg a rendőr Basa Szabó viszont azt állítja tanúvallomásában, hogy a Magyarival a Tóth által szervezett 100 fős vacsorákon szokott találkozni.
Magyari József 2004. 12. hó 20-án a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság előtti vallomásában azt állította, hogy „én Rácz Lajos nevű személyt nem ismerek”. 2005. 01. 05-én ugyancsak a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon Rácz Lajos és Magyari József szembesítésekor Magyari József Dr. már azt nyilatkozta, hogy „Igen ismerem a velem szemben ülő személyt, magázódni fogok vele a szembesítés során”. Összevetve Magyari hatóság előtti nyilatkozatait tény az, hogy Magyari József rövid időn belül nem mondott igazat, tehát a szavahihetősége már nem először kérdőjeleződött meg. A 200/2004. bü. számú ügyben 2004. 12. 20-án Magyari azt vallotta a Duna Libra Rt-hez nevét adó strómanjáról, hogy „… én ismerem Kovács Zoltánt, mert Ő bankban dolgozott korábban, ahonnan származik az ismeretségünk és azt is tudom, hogy most a Globusban dolgozik, mint stratégiai igazgató. Vele is csak protokoll rendezvényeken szoktam találkozni, de üzleti kapcsolatban nem állunk, sem mint magánszemély, sem mint cég. Kérdésre elmondom, hogy arról nekem nincs tudomásom, hogy Kovács Zoltánnak és Borbély Józsefnek milyen közös ügye van vagy lehet, és azt sem tudom, hogy miért akarta Borbély, hogy szóljak Kovács Zoltánnak.”
Magyari által elmondottak nem igazak, ugyanis Kovács Zoltánnal való ismeretségük jóval korábbi. Már a 90-es években együtt dolgoztak a Békéscsabai Konzervgyár felszámolásán Karkus Évával. Bizonyított hazugsággal Magyari azt akarta leplezni, hogy a Duna Libra Rt. régi munkatársán Kovács Zoltán első számú vezető útján az Ő befolyása alatt lévő cég, továbbá, hogy Magyari jelöltette ki a Duna Libra Rt-t felszámolónak az Euro Möbel Line Kft-hez Dr. Varga Miklós cégbíró asszisztálásával.
Tóth Ferenc (korábbi felszámolóbiztos) 2006. május 5-én a Kecskeméti Nyomozó Ügyészség előtt azt vallotta: „1990-es évek végén ismertem Kovács Zoltán urat, amikor a Békéscsabai Konzervgyár Rt. igazgatósági tagja lettem és az igazgatóságban dolgoztunk együtt Kovács Zoltánnal. Azt tudom még róla, hogy a Duna Libra Rt-nek a vezérigazgatója.
A Békéscsabai Konzervgyár felszámolásán Magyari, Kovács, Tóth és Karkus Éva együtt dolgoztak, amit Karkus Éva az egyik tanúvallomásában elismert, így kizárt, hogy ne ismerték volna egymást. Előzőeket erősíti, hogy a Duna Libra Rt. új székhelye jelenleg is éppen Karkus Éva Bp., Andrássy út 91. sz. alatti lakásán van. Tóth Ferenc 2004. december hó 30-án a 200/2004-es ügyben beadott írásbeli vallomása elején azt írja, hogy a SZKIV Glória Rt. fa.-val Hajdú Ágnes felkérésére került kapcsolatba.
2005. év 01. hó 05. napján szintén a 200/2004. sz. bü-ben Magyari Józseffel szembesítettek. Akként nyilatkoztam: „Szemébe mondom, hogy a SZKIV Glória Rt. felszámolását megelőzően találkoztunk Önnel. Itt jelen volt Tóth Ferenc is. Ez a megbeszélés Tóth Ferenc irodájában történt, itt megbeszéltük azt, hogy a SZKIV Glória Rt. felszámolását a Hunyadi Rt. fogja végrehajtani, ezt a felszámolót jelöltetik ki Önök.”
Magyari József Dr. gyanúsított nyilatkozata: „Szemébe mondom, hogy valóban találkoztunk a felszámolást megelőzően, ahol az Ön cégének az adatait elemeztük……” Ezzel Magyari elismeri, a Tóth és közte és a köztem lévő találkozás tényét a felszámolás elrendelését megelőzően. Ezzel Magyari rácáfol Tóth-ra, azaz világosan kiderült, hogy Tóth nem Hajdú Ágnestől értesült a felszámolásról, hanem már azt megelőzően. Hiszen Tóth éppen Magyarival és Dr. Varga Miklóssal szervezte meg a felszámolási kirendelést. Dr. Varga Miklós cégbíró éppen a Hunyadi Rt-t jelölte ki, aki korábban már Magyari megkeresése nyomán a BUBIV irányított felszámolói kirendelését is végezte. Később a Hajdú-BÉT Rt.-nél egy hirtelen cégszékhely áthelyezéssel járó iratok megküldését be sem várva, tehát cégiratok nélkül dr. Varga Miklós a még el sem bírálható új székhelyre vonatkozó kérelem alapján a Hunyadi Rt-t jelölte ki felszámolónak.

Ha a nyomozó szervek vették volna a fáradtságot, ahogy azt jogi képviselőm évekkel később többször is indítványozta, miszerint kérjék le a nevezettek telefon híváslistáját és részletes partnerlistáját, akkor annak - nem is túl bonyolult - elemzése végig rácáfolhatna az egyébként is jól láthatóan ellentmondásos tagadásukra. Annyira nem akartak nyomozni az ügyben, hogy a nyilvánvaló bizonyítási lehetőség ellenére mellőzték ezt a lehetőséget, hiába hozakodtunk elő vele újból és újból.
Előzőekre tekintettel csak találgatni lehet a tények alapján, miszerint a Kecskeméti Városi Ügyészség és Nyomozó Ügyészség őrzés-védelmi feladatit az Árgus Security látja el, amely jól levezethetően szorosan kapcsolódik Magyarihoz és Apáthyhoz, de áttételesen Dr. Pintér Sándorhoz is.
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a 47/2005. sz. alatti, közel 2 évig tartó nyomozás során teljes mértékű bűnpártolást követtek el azzal, ahogy nyomoztak, illetve nem nyomoztak. (Csak példálózva, hogy az egyik alkalommal a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályán, a 47/2005. számon folyó büntetőeljárásban Szabó Vendel alezredesnek, mint a nyomozást felügyelő alosztályvezetőnek feljelentői tanúvallomást tettem azzal, hogy Pintért kijelölték már a gyár megvételére tizedáron és nem törvényesen folyt a pályáztatás. Az alosztályvezető úr közölte velem, hogy „ez még nem igényel intézkedést, mivel értse meg Borbély úr, hogyha kinézünk itt az ablakon és látjuk, hogy a tolvaj az autó mellett áll, zsebében a tolvajkulcs, és nem várjuk meg, míg kinyitja az ajtót, akkor az csak vádaskodás”. Én akkor ezt tudomásul vettem, majd 2006. március 16-án ismét megkerestem, hogy a tolvaj beindította az autót, azaz a Pintér fosztja kifelé a bútorgyárat, szállítja el a gépeket. Ekkor is azt a választ kaptam, hogy” rajta vannak az ügyön, és higgyem el, hogy minden rendelkezésre álló törvényes eszközt bevetettek”.) Abban az évben Ő lett az év rendőre(!).

(Csatolás F11 sorszámok alatt, NOVUM KFT.; R-INVENT 3000 Kft.; QUATTRO Kft.; Hungária Hitel és Faktorház Zrt.; R-FACTUM Kft.; EURO-FAKTOR Zrt.; Paxos Kft.; Master Sky Szolgáltató Kft.; ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft.)

Az R-FACTUM tulajdonos a HUNGÁRIA Hitel és Faktorház-ban, Höfle Béláné tag és cégjegyzésre jogosult. Höfle Béláné a NOVUM ügyvezető igazgatójaként és egyben Magyari József barátnőjeként és strómanjaként mutatta be nekem Kecskeméten Konrád Mariannt a Bútorgyárban, 2001 vagy 2002-ben. Stílszerűen még egy franciaágy is készült a részére ill. részükre.
Kruzics István, Mester János, Kunos Péter, Bakó Tibor urakkal is Magyari József hozott össze. Mester, Kunos és Bakó urak a CIVIS Credit képviseletében, a Glória Rt. fa. finanszírozását végezték, azaz faktorállták a számlákat, aminek a fedezetét Magyari biztosította a CIVIS részére. Nekem is ajánlotta ezt Magyari azzal, hogy ez „jó befektetés”.
Korábbi beadványaimban többször tettem kísérletet arra, hogy segítsem a jól láthatóan leterhelt rendőrségi és ügyészi munkát, de ma már érzem, hogy felesleges bármilyen összefüggést is feltárni és bizonyítani, ha arra ab ovo nincs is fogadókészség. Kiderült, hogy nem az a baj, ahogy én korábban azt hittem, hogy egy asztalostól rangon aluli elfogadni a segítséget, mert később, amikor a nagy jogi tapasztalattal rendelkező ügyvédem, egy 4 oldalas kidolgozott és logikusan felépített nyomozási tervet leadott a központi nyomozó főügyészségen, akkor azt a szakmai segítséget sem fogadták el. Mindezeken túl Dr. Havas Gábor - saját magát is feljelentve - szintén terhelő vallomást tett Magyari Józsefre, de ez esetben sem történt semmi. Ez esetben nem szembesítették Magyarit, sőt - tudomásom szerint ebben az ügyben - eljárás sem indult.
Eigel Antal több, mint 12 éve felszámolóként dolgozik és 18 éve ismeri Magyarit. A Kecskeméti Nyomózó Ügyészségen 8 oldalas terhelő vallomást tett Magyarira, és az általa vezetett bűnszervezetre. Ezek után az ügyészség a nyomozás Magyarira történő kiterjesztését Eigel alábbi vallomása ellenére utasította el de facto, aki azt mondta el: „az Euro Möbel Line felszámolásával kapcsolatban meg kell mondanom őszintén, számos információval rendelkezem még, azonban tekintettel arra, hogy én jelenleg is felszámolóként dolgozom, van egy gazdasági társaságom, mely több munkatársat is foglalkoztat ezen a területen. A saját és a munkatársaim egzisztenciájának biztonsága érdekében ezeket az információkat nem kívánom a Hatósággal megosztani”.Eigel a fenti vallomását bírói szakban is megismétlte. (Csatolás F…..alatt)
Ha ezen közokiratba rögzített tanúvallomásból a T. Nyomozó hatóság nem tudta kiolvasni, hogy Eigel úrnak és kollégáinak tanúvédelemre van szüksége, akkor Dr. Havas Gábor önfeljelentéses tanúvallomásából mindenképpen kiderült volna, hiszen Ő kifejezetten kért tanúvédelmet. Előzőekből is jól látható a következetes eltussolás. A Kecskeméti Nyomozó Ügyészség annyira nem fogta föl a terhelő vallomást tevő tanúk helyzetének kiszolgáltatott voltát, hogy „véletlenül” a 47/2005-ös ügyben egy napra hívta be kihallgatásra a védendő tanút és a gyanúsítottat is, akik egymásba is futottak a folyosón, bár nem szembesítették őket sem akkor, sem azóta. Mindezeket a Kecskemét Városi Ügyészség ügyészeiből alakított Kecskeméti Nyomozó Ügyészségi „operatív” nyomozó csoportja vizsgálta, miután magához vonta a hivatalos személyek érintettsége okán a Bács-Kiskun Megyei Rendőrségtől a nyomozást. Az itt felvett tanúvallomások és a beszerzett bizonyítékok alapján Magyarit újra meg kellett volna gyanúsítaniuk, a 200/2004-es ügyben a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség Főügyész-helyettese által hozott, a nyomozást bizonyíték hiányában megszüntető határozatát hatályon kívül helyezve. A Központi Nyomoző Főügyészségen Dr. Berki Tímea, a 2004. őszén megszüntetett 396/2003-as ügyben később - az új bizonyítékok alapján- mégis a folytatásról határozott ugyanezen 47/2005.bü. számú ügy kapcsán.

A fentiek miatt nyugodtan vádat lehetne emelni az ügyben eljáró és mulasztó, különösen a felhívás ellenére kötelezettségszegő ügyész és rendőr ellen bűnpártolás, valamint okirat-hamisítás és hivatali visszaélés miatt.

4./ 2005. február 15-i Legfőbb Ügyészségre tett feljelentésem (KF9881. sz. iktatták) V. pontjában elrendelt nyomozást, és a 2005. április 18-án Kecskemét Városi Ügyészségen tett feljelentésem alapján indult nyomozást később az eljárások során egyesítették 47/2005. számon. A KF9881. sz. kezelt, a cégem, az EuroMöbel Line Kft. fa.-val szemben elkövetett gazdasági bűncselekmény vonatkozású feljelentésemet a Legfőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztálya illetékességből, a Fővárosi Főügyészségre és Bács-Kiskun Megyei Főügyészségre küldte meg. A Fővárosi Főügyészség Kiemelt és Gazdasági Ügyek Osztályán, dr. Szabadváriné dr. Vámos Katalin osztályvezető ügyész a Küo. 5497/2005/1. sz. (Csatolás F12 alatt) feljelentést elutasító határozatot hozott I-IV. pont vonatkozásában. Csak néhány részt kiemelve: az Ügyésznő az indoklásban kitér a zsarolás és a kényszerítés megállapításához szükséges tényállási elemekre azzal, hogy erőszak és fenyegetéssel történő kényszerítésre a feljelentésben tényadat nem merült fel. Feljelentésemben nem is ezt állítottam, hanem azt, hogy a kényszerítés pszichikai formája valósult meg. Szintén az indoklási rész 2. oldal 3. bekezdésében arra hivatkozott, hogy a vételi jog nem a jogtalan előny biztosítására, hanem a hitel visszafizetésének biztosítására szolgált a Magyar Fejlesztési Bank kapcsán. Ez a megállapítás azonban még önmagában sem állja meg a helyét. Többek között azért, mert az opciós vételár 1.000,- Ft a teljes cég 49%-ára (a névérték 26 millió Ft, tényleges érték 1,5 milliárd Ft alapján 750 millió Ft).
Előzőeken túl az sem lényegtelen körülmény, hogy az opció már csak a korábban bekebelezett üzletrész feletti maradék 49%-os üzletrészhányadra vonatkozott, ugyanis az MFB az általa fél évvel korábban jóváhagyott 200 millió Ft hitelt nem folyósította, azaz az egyeztetett szövegű és visszaigazoltan elfogadott szerződést, a hitelígérvénye ellenére nem teljesítette. Ehelyett névértéken kebelezte be a 1,5 milliárd Ft értékű vagyon 51%-át 27 millió Ft-ért, s a maradék 173 millió Ft-ot tulajdonképpen a leányvállalatán keresztül már saját magának folyósította. Ezen tényeket lehet úgy értékelni, hogy ez nem meríti ki a Btk.252.§.1.bek-ét, de ez esetben a határozatot aláíró ügyész követ el nem is akármilyen bűnpártolást és kötelességszegést. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a feljelentésemben egyértelműen rögzítést nyert az, hogy az ügyben a bank oldalán döntéshozó Vince András volt, aki már a privatizációs tranzakciót megelőzően a háttérben tulajdonosa volt éppen a tendernyertes Saye Kft-nek. Nem csak hivatkoztam, hanem feljelentésemhez csatoltam is a Népszabadság 2005. február 2-i számát, amelyben Vincze András nyilatkozata elismerő, sőt beismerő tartalmú volt az ügy kapcsán. Az újságban megjelent nyilatkozat és a feljelentésemből ismert tények alapján, eleve hivatalból kellett volna eljárást kezdeményezni.

Dr. Szabadváriné dr. Vámos Katalin osztályvezető ügyész fenti elutasító határozatával szemben panaszt nyújtottam be, de a Legfőbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Főosztályán Dr. Péter Zoltán legfőbb ügyészségi ügyész elutasító határozatot hozott. Az Ügyész a határozat 3. oldalának 1. mondatában azt rögzítette: amennyiben a portfolióban lévő tagvállalatokat külön nem vizsgálja, ennek alapján „Vincze nem döntéshozó tagja az MBV Rt-nek”. A határozat 3. oldal 10-11. bekezdésben hivatkozott BH-val kapcsolatos ügyészi eszmefuttatás tarthatatlan, irat- és tényellenes. A hivatkozott BH-ban szereplő ügyben, azért marasztalták el a bankvezetőket, mert a hitelnyújtás engedélyezése kapcsán kötöttek ki jogosulatlan előnyt az üzletrészek megszerzésére, nem pedig a források, azaz a hitel tényleges nyújtásáért. Nyilvánvaló, hogy az a bűncselekmény, ha valaki a hitelengedélyezéséért kér üzletrészt, ami pedig ugyanazt jelenti, mintha a hitel tényleges folyósításért kérte volna. Közismert, hogy a BH éppen Kunos Péter és Kovács Mihály esetében azon alapult, amit most az igazságszolgáltatás másik szereplője az ügyészség, esetemben már nem tekinti büntetőjogilag relevánsnak. Az elutasított feljelentések és panaszok tekintetében pótmagánvád benyújtva a Fővárosi Bíróságra, ahol az már 2 éve elfekszik. (Csatolás F13)

B.1702/2005/33-V. számú határozattal szemben, 2007. 01. 26-án benyújtott panaszomat annak utolsó bekezdésében jelzettek szerint az alábbiakban részletezem:

A hivatkozott megszüntető határozat indoklási részének, 6. oldal lap alján lévő utolsó 2 bekezdése szerinti hűtlen kezelés törvényi tényállási kritériumként jelöli meg a szándékosságot, ill. később részletezi a szándékosság hiányát.
A törvény egyértelműen büntetni rendeli a szándékosság nélküli formáját a fenti bűncselekménynek hanyag kezelés megnevezéssel, ezért nem kell feltétlenül bizonyítani a szándékosságot.

A fenti megalapozatlan megszüntetés miatt, a hanyag kezeléshez kapcsolódó orgazdaságra nézve is megszűntették a nyomozást arra alapítottan, hogy ha nincs hanyag kezelés, akkor a hanyag kezeléssel érintett vagyonra sem valósulhatott meg az orgazdaság, mivel az ügyészi állítás szerint az páros bűncselekmény. Ez annyiban nem felel meg a valóságnak, hogy az orgazdaságnak csak az a feltétele, hogy valaki tudottan jogtalanul jusson vagyonhoz, és nem az, hogy a vagyonhoz juttató más okból felelősségre vonható-e. Ráadásul a hanyag kezelés esetén a büntetőjogi tényállás megvalósult Dr. Pintér Sándorné sz.: Eötvös Ildikó vonatkozásában. (Megszüntető határozat F14 sorszám alatt csatolva)

Szegedi Városi Bíróság kijelölt büntető bírája Ila Tóthné Dr. Vörös Erika a zár alá vételi kérelmemet elutasító végzésében, ugyan tényként rögzíti, hogy megtörtént a bűncselekmény hitelező jogtalan előnyben részesítése címén a Berta Kft. vonatkozásában, mely által a hitelezői kör sérült. Az elutasítás alapja az volt, hogy én nem vagyok tagja a hitelezői körnek, miközben a megyei bíróság már jogerős határozatban rögzítette ennek az ellenkezőjét. Továbbá a jogszabály nem a hitelezői, hanem a sértetti mivoltomhoz köti a zár alá vételi kérelmem előterjeszthetőségét. Túl a már jogerős végzéssel megállapított hitelezői igényemen, ingók tekintetében is fennáll számottevő hitelezői igényem, nem beszélve a polgári perekben még döntésre váró nagy összegű kártérítés tekintetében. Ennek alapján olyan jelentős és általános hitelezői mivoltom is fennáll, ami a sértetti helyzetem anyagi jogi alapját teremti meg a zár alá vételhez. A hitelező jogtalan előnybe részesítése tényállásán túl ugyanis, az orgazdaság is megvalósult, ami alapot teremt az orgazdasággal érintett vagyon lefoglalhatósága, elkobozhatósága és a jogszabály erre utaló rendelkezése alapján a zár alá vételhez.

A Kossuth Holdingos felszámolói érdekkör, valamint az MFB Rt. bizonyos vezetői, továbbá Pintér Sándor cégei és egyéb érdekeltségi, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, de sajnos még a Bács-Kiskun Megyei Bíróság közötti tilalmazott, de kimutatott összefonódás részletekbe menő feltárása azért várat magára, mert az illetékes nyomozóhatóság látnivalóan nem kíván vele foglalkozni.

A Központi Nyomozó Főügyészség előtt a 191/2006-os számú eljárásban és a más hatóságok előtt folyó, a fentebb már említett eljárásokban tett bizonyítási indítványaimnak, valamint a bűnügyi zárlat vagy valamilyen biztosítási intézkedésekre vonatkozó indítványaim akár részleges figyelembe vétele esetén, nem következett volna be az a vagyoni bűncselekmény-sorozat, vagy csak mint kísérlet valósult volna meg.

Természetesen a fentieket is már korábban a hatóságok elé tártam folyamatában, mint ahogy a Nyom. 191/2006. számú ügyben, 2007. 01. 26-án benyújtott panaszom 2. bekezdésében is írtam, hogy a hálózatszerű bűncselekmény-sorozatok ügyenkénti önálló vizsgálata éppen az ügy lényegét adó hálózatszerűséget nem tudja feltárni és kezelni.

5./ A bűnszervezet működésének bemutatása:

A Glória Bútoripari Rt. és az Euro Möbel Line Kft. felszámolásai és hitelezési ügyletei során vált ismertté számomra az a kiterjedt bűnszervezet, aminek nyilván csak egy szűk szegmensét ismertem meg az azonos telephelyet érintő, a fent említett két kft. felszámolása kapcsán.
2006-ban ismerkedtem meg Minda Zoltán és Balázs István urakkal, és megismerve az ő végelszámolási / felszámolási históriájukat (Pepszolg Kft. és Agria Ba-Mat Kft.), valamint dr. Havas Gábor ügyvéd által becsatolt, fent említett nyomozati indítványt, nem csak világossá vált előttem a bűnszervezet működése, hanem bizonyítottá is.

A köztudottan dr. Magyari József és Váradi Zoltán, valamint Heitzmann Béla érdekeltségébe tartozó Kossuth Holding Rt., Hunyadi Rt., Novum Kft., Duna Libra Közgazdász Rt. felszámoló cégek a hatóságok szerint nem tartoznak az illető urak érdekeltségébe. Akkor mivel magyarázható, hogy saját körükbe tartozó tanúk által is megerősítetten, több-kevesebb rendszerességgel belefolytak azon felszámoló cégek tevékenységébe, “amihez a cégadatok és a nyomozás szerint semmi közük”. A cégkivonatok tanúsága szerint, egyébként valóban nem mutatható ki legtöbbször kapcsolódás, de éppen a fenti hivatkozott Pepszolg Kft., Agria Ba-Mat Kft. és más Kossuth Holdingos felszámolások kapcsán a Novum Kft. esetében Magyari anyósán keresztül tartósan és okmányokon keresztül is kapcsolódott a “tőle független felszámoló céghez.”

Az EURO MÖBEL LINE Kft bútorgyári területén mintegy 15.000 m2 a felépítmény, amiből 10.000 m2 fűthető csarnokok és irodaépület. Ugyanebben a körzetben lévő, de jóval kisebb, technológia és ingók nélküli, 20-ad résznyi területi hányadú ipari ingatlant pár hónapja értékesítettek 30 millió Ft-ért szintén felszámolási eljárás keretében. Az értékesítésre szintén a Cstv. hatálya alá tartozó eljárásban került sor, így joggal állítható szembe az ügyemben történt kifogásolt értékesítéssel. Arányosítva a területek nagyságát (46.000 m2 / 2.300 m2), a beépítettséget (15.000 m2 / 750 m2), közműellátottságát és a másik eladott ingatlannak az ingók nélküli voltát, ezen összevetés egyértelmű bizonyítékot ad arra, hogy az általam hivatkozott MFB, de más értékbecslő által is meghatározott milliárdos értékhez képest, a mindösszesen 80 millió Ft-ért realizált eladás, feltűnően értékaránytalan áron és jóerkölcsbe is ütközően valósult meg a hitelezők és a tulajdonosok sérelmére (Ptk.200.§ /2/ bek., 234.§ /1/ bek.)!

Személyi összefonódások:

Az a dr. Bodóczki László, aki a Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnöke jelenleg is, korábban MSZMP városi párttitkár volt, jó kapcsolatokat ápol a korábbi megyei Harajka nevű főügyésszel, aki pedig dr. Pintér Sándor volt belügyminiszterrel ápolt szoros kapcsolatot. A Kossuth Holdingos dr. Magyari József keresztapja Tóth Ferenc (Kunbaracs polgármestere) lányának. Magyari és Tóth együtt számolták fel a Fémmunkás Vállalatot Kecskeméten.

A Hajdú-Bét-et és a Glória Rt-t felszámoló Hunyadi Rt. felügyelő- bizottsági tagja volt Tóth Ferenc, aki a Glória Rt. felszámolóbiztosaként is működött. Tóth Ferenc különböző érintettségeinek részletes felsorolását mellőzve, 2 oldalas iratot csatolok (csatolás F15 alatt) további 23 vállalatot tartalmazó, bemutató mellékletként.

A megyei pártbizottsági ténykedése során közvetlen beosztottja volt az a dr. Balogh László, aki az előző kormányzati ciklusban a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke volt, előtte ügyész. Felesége dr. Praveczki Magdolna Bács-Kiskun Megyei Főügyészségen csoportvezető ügyész. Dr. Balogh László, mint országgyűlési képviselő, és mint a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökét, az Euro Möbel Line Kft. fa. megmentése érdekében többször is megkerestem, de ígéretei ellenére érdemben nem tett semmit. Azonban a feltárt körülményekből, a képviselői munkakörrel is összefüggésben hivatalos tudomására jutott bűncselekmények alapos gyanúját is felvető tények ismerete ellenére, a feljelentési kötelezettségét is elmulasztotta. Dr. Balogh László ezen is túlment egy alkalommal a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlésen. Ugyanis Ivanics István országgyűlési képviselő kérdést intézett Dr. Király Ferenc megyei rendőrfőkapitányhoz, hogy miért nem akadályozzák meg a kecskeméti bútorgyár Dr. Pintér Sándor volt belügyminiszter általi kifosztását.
Dr. Balogh László nem engedte a rendőrkapitányt válaszolni, amiért Ivanics tovább kérdezett. Ekkor Balogh lekapcsoltatta Ivanics mikrofonját.


Az MFB hitelezési ügye és más ügyek kapcsán részletesen beszámoltam Orbán Viktornak, Medgyessy Péternek és Gyurcsány Ferencnek is, de az át is adott, súlyos tartalmú nagyszámú okirati bizonyíték ellenére semmit nem intézkedtek.

Dr. Magyari József közismerten az MSZP-hez is köthető lobbysta, egyúttal az MFB tulajdonában levő Corvinus Rt. igazgatósági tagja. Jellemző, hogy a Magyari érdekeltségében levő felszámoló szervezetek vezetői, beosztottjai sok helyen állami szerveknél is kapnak FB és IT helyeket. Így Kovács Zoltán és Tóth Ferenc is.

Dr. Orosz Sándor korábban éppen azon a rendőrkapitányságon dolgozott, ahol a jelenlegi MFB vezérigazgató, dr. Erős János ellen a K&H ügyben megszüntették az eljárást. Dr. Orosz Sándor jelenleg is az MFB biztonsági igazgatója. Munkatársával, Marton Józsefnével együtt rágalmaztak meg pénzmosással, méghozzá nevesítetten olajszőkítésből származó pénzek kapcsán az ellenem folyó, és általuk kezdeményezett büntető eljárásban. Dr. Orosz Sándor és Marton Józsefné tagja a dr. Pintér Sándor tulajdonában levő Civil Biztonság- szolgálat Rt-nek, és már korábban tagjai voltak, mint ahogy a cégbe az MFB 2004-ben beszállt. A Kecskeméti Városi Bíróságon, feljelentésem nyomán, magánvád alapján, büntetőeljárás van nevezetekkel szemben folyamatban. Akár tőlük is származhatott Pintér Sándor Euro Möbel Line Kft. vételére vonatkozó bennfentes információja.
A személyi összefonódásokat bizonyítva és a tiltott összefonódást, illetve az azokból származó bennfentes információk meglétét igazolja a Ny.149/2006/7-11. sz. jegyzőkönyv, melyben 2006.máj.12-én dr. Ruszó Gyula tanúvallomásában többek között az alábbi terhelő vallomást tette dr. Pintér Sándorra: „ … a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt., amelyben Pintér úr egyik tulajdonos, megvásárolta a Berta Kft-t, amely vagyonőrzési tevékenységgel foglalkozott. Többek között az Euro Möbel Line telephelyét is őrizték, amelynek során 22 millió Ft kinnlevőség keletkezett. A vételárba a Berta Kft. kérte beszámítani ezt a 22 millió Ft kinnlevőséget, mint behajthatót,…”.Ide több megjegyzés is tartozik: már az sem érdektelen a bűnszövetség bizonyítása szempontjából, hogy ki Dr. Ruszó Gyula? Ruszó úr által említett beszámítás is jól sikerült, ami egyébként felszámolási eljárásban kizárt. A 22 millió Ft helyett valójában több, mint 30 millió Ft hitelező jogtalan előnyben részesítése valósult meg, amiben kivételesen vádemelés is történt (de csak a közvetlen elkövetők ellen, abból kimaradtak az orgazdák és más érintettek). Dr. Pintér Sándor is érezte, hogy problémás azt a céget megvenni felszámolási eljárásban, amit a saját cége őriz. Emiatt az Euro Möbel Line Kft. felszámolási vagyonának 2006. jan. 20-i megvásárlását megelőzően - az akkor már Pintér tulajdonában lévő Berta Kft-t - lecserélték az Árgus Security Kft-re.

Az ÁPV Rt. tulajdonosa volt az MBV Rt.-nek, aki pedig a felszámolás alatt levő Euro Möbel Line Kft-nek lett a többségi résztulajdonosa. A tranzakciót vizsgáló igazságügyi könyvszakértő azt rögzítette, hogy az MBV tulajdonszerzése az Euro Möbel Line Kft-ben eleve uzsorás szerződésen alapul. Pintér a vásárlás

előtt éppen az ÁPV Rt. tulajdonában állt Peugeot 607-es típúsú szgk-val járt többször is a gyárban a vételt megelőzően.

Dr. Magyari József érdekeltségébe tartozik még az a Factum 99 Kft. is, amelyik a Glória Rt. részvényeit megvásárolta a Glória felszámolását megelőzően. Tehát Magyari a saját cégét számolta fel, amely a Cstv. 27/A §-a alapján kizárt lenne. Ezt a tényt a hatóságok a folyamatos jelzések ellenére nem csak, hogy érteni nem akarják, de jól láthatóan még vizsgálni sem. Abból gondolom, hogy Magyari számára nem idegen az, hogy a saját cégét számolja fel, mivel az általuk felszámolt cégek vagyonára kiírt pályázatokat is saját maguk szokták megnyerni. Így például a milliárdos károkozást eredményező AGRIA Rt. felszámolása, ahol a Kossuth Holdingban mai napig is fontos beosztásokban működő személyek útján hozták létre célirányosan a Szendrő Invest Kft-t 1995-ben, aki véletlenül éppen a felszámolási vagyon megvételére lett a tendernyertes. Hallomásból értesültem, hogy a Hajdú- Bét vagyonára kiírt pályázatot is a Magyarihoz köthető cég nyerte el. A cég nevére nem emlékszem, de a címére igen: Bp., Bécsi u. 5. Egy előző eljárásban Magyari József és a köztem zajló szembesítés során dr. Magyari letagadta, hogy ismeri Höfle Bélánét. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztályán ezt nem is jegyzőkönyvezték, de hogy nem mondott igazat, ezt ma már tudom bizonyítani. Balázs István ügyéből származó iratokkal bizonyított, hogy Magyari és Höfléné között hosszú munkakapcsolat van. (A Magyari- Quattros- Agria levelezés csatolva F16 alatt) A Factum 99 Kft. - a cégnyilvántartás szerint - Höfle Béláné tulajdonában van. Tőlünk a Glória Rt. részvényeit akkor (2001. év elején) a Factum 99 Kft. részéről Kő Tamás és Bojtor Emese vette át, és velük bonyolítottuk az adásvételt, Magyari utasítására.
Az a tény, hogy a Duna Libra Rt. székhelye már 2003 - 2004-ben annak a Karkus Éva későbbi felszámolóbiztosnak lakására került (Bp., Andrássy u. 91.), aki majd csak 2005. áprilisától lett Kovács Zoltán vezette Duna Libra felszámolóbiztosa, szintén az elismert és már látható összefonódást megelőző és azt meghaladó voltát bizonyítja. Karkus Éva saját maga ismerte el 2006. május 18-án a Kecskeméti Nyomozó Ügyészségen (NY.149/2006/7-12.sz jkv-ben), „hogy amíg Békéscsabán laktunk, emlékezetem szerint 1995-2002-ig a Kossuth Holding Rt. békéscsabai kirendeltségén dolgoztam (ekkor még Magyari saját nevén jelent meg a Kossuth Holding Rt-ben), mint felszámoló asszisztens. Ez a feladat hasonló volt mint a felszámolóbiztosé”.
Számomra ebből az derül ki, hogy Karkus Éva közvetlenül a Kossuth Holdingon keresztül is erősen kapcsolódik Magyarihoz, s azért az Ő lakásán van a Kossuth Holding Rt. leánycég Duna Libra Rt. székhelye.

A fentiekben említett két korábbi miniszterelnökön túl számos ma is aktív vezető politikust is megkerestem, akik segítséget is ígértek. Ezekből semmi sem teljesült.

A megkeresett politikusok mindegyike megértéséről biztosított, túlnyomórészt még azt is mondták, hogy igazam van, de az ügyem rendezését gátló erőkre, magas szintű érdekek sérelmére hivatkozva elzárkóztak a konkrét lépések megtételétől. Ezért is döntöttem úgy 2005. február 17-én, hogy megteszem a büntető feljelentést privatizációs bűncselekmények elkövetése, feljelentési kötelezettség elmulasztása, valamint a felszámolással összefüggő bűncselemények miatt. Csak ezt követően fordultam panasszal az MSZP Etikai Bizottságának elnökéhez, dr. Simon Gáborhoz, hogy ne mondhassák azt, hogy esetleg zsarolni akarom őket. Dr. Simon Gábor arról tájékoztatott, hogy Hiller pártelnöknek továbbította a panaszomat. Válasz nem érkezett. Ekkor kerestem fel Újhelyi István alelnököt, aki nem értette, hogy egy párttársukkal, hogyan bánhatott el ilyen formán dr. Erős János, akit az saját emberüknek nevezett. Ezek után Újhelyi István sem csinált semmit. Levélben is fordultam több alkalommal Medgyessy Péterhez, Kovács Lászlóhoz, Dr. Brúszel Lászlóhoz, Dr. Balogh Lászlóhoz, továbbá a PSZÁF-hoz, az ÁSZ-hoz, az OIT-hoz, a Felszámolók Országos Egyesületéhez, a KEHI-hez, Draskovics Tiborhoz, mint pénzügyminiszterhez. A KEHI-től azt a választ kaptam, hogy Veres János pénzügyminiszter az illetékes, neki küldték meg a panaszomat. Ennek már két éve. Az ügyemben nyilvánvalóan bűncselekmények történtek, különösen nagy értékre elkövetve. A Manager magazin egyik lapszáma 9 oldalon taglalta “Így privatizáltok ti” címmel az MBV privatizációját (csatolva F/16/A alatt), és az oknyomozó újságírók arra a következtetésre jutottak, hogy minimum 1,4 milliárd vagyoni hátrányt okoztak az elkövetők a Magyar Államnak. A nyomozó hatóságok mégsem rendelték el a nyomozásokat az ÁSZ és a PSZÁF is mindent “rendben talált”. A PSZÁF a válaszlevelében összekeverte az ellenem folyó büntetőeljárást a bankárokéval, és így kibújtak a további vizsgálat alól. Ezen feljelentéshez kész vagyok csatolni akár iratjegyzékkel együtt az összes levelezésemet, az üggyel kapcsolatban megjelent cikkeket, különböző nyomozóhatóságoknál tett feljelentéseimet.

6./ 2007. március 13-án -a Legfőbb ügyész urat is tájékoztatva- feljelentést tettem Dr. Bodóczki László Bács-Kiskun Megyei Bíróság elnöke, Baloghné dr. Kovács Judit Bács-Kiskun Megyei Bíróság felszámolási bírája, dr. Király Ferenc Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitány, valamint dr. Pintérné Eötvös Ildikó, mint a dr. Pintér Sándor volt belügyminiszter tulajdonában lévő Immobil 2000 Kft. ügyvezetője, valamint Karkus Éva, mint a Duna Libra felszámolóbiztosa ellen különböző bűncselekmények elkövetése miatt.

Mai napig nem válaszolták meg azt a kérdést, hogy a dr. Varga Miklós bíró által elkövetett, „irányított felszámolás”-nak nevezett korrupciós ügyet, miért nem tudják lezárni négy év óta (Jól valószínűsíthető, hogy a lebegtetett eljárással az évülési időket kívánják kihasználni úgy, mint a Pepszolg, az AGRIA BA-MAT Kft., a Remington Kft. különböző bűncselekményei, dr. Pintér János bűnügyeiben). Ennek hiányában a saját ügyeimet sem lehet lezárni, illetve kezelni, mivel dr. Varga Miklós bíró megvesztegetésén alapuló cselekményein nyugszik az a folyamat, ami a saját meghurcoltatásomhoz és nagy összegű káraimhoz is vezetett.

A 2007. március 13-i feljelentésemet a Nyom.103/2007. sz. alatt iktatták. Dr. Bodóczki László, dr. Baloghné Kovács Judit felkérésére, dr. Király Ferenc közreműködésével befejezett cselekményű bűncselekményt követtek el a feljelentésemben részletezettek szerint (feljelentés csatolva F17 alatt).

7./ 2007. június 19-én feljelentési kötelezettség elmulasztása, hivatali visszaélés és bűnpártolás miatt, újabb okirati bizonyítékkal alátámasztottan feljelentést tettem a Központi Nyomozó Főügyészségen Dr. Bodóczki László bíró ellen. Dr. Berki Tímea főügyészségi ügyész szerint ebben az esetben sem történt bűncselekmény. A határozat ellen benyújtott panaszomat dr. Auer László ügyész, a korábbival azonosan bírálta el akként, hogy „el kellett utasítani”. Ez valóban megtörtént, csak az el kellett kifejezés nem a bűncselekmény hiánya miatti elutasításra értendő. (Csatolás F18 alatt)

8./ 2007. július 04-én feljelentést tettem a Kecskemét Városi Ügyészségen Karkus Éva, Kovács Zoltán Attila, dr. Pintérné Eötvös Ildikó, Domokos István, dr. Ruszó Gyula és ismeretlen társaik ellen bűnszövetségben, folytatólagosan, különösen jelentős értékre elkövetett csalás, hamis tanúzás és más bűncselekmények, továbbá hivatalos személyek által elkövetett hivatali visszaélés és bűnpártolás miatt. 2007. július 9. napján dr. Kopasz Zsolt vezető ügyész a feljelentés elutasításáról döntött és egyidejűleg elbírálta saját maga elfogultságát is (?!).

Korábban két esetben is csak eljárásjogilag adtak nekem igazat. Az elutasítással szemben július 17-én panaszt nyújtottam be. Azóta a panasz elbírálásáról érkezett egy 2007.09.18-i keltű, egy lapos és 13 soros, egyetlen érdemi, jogszabályon alapuló ellenérvet nem tartalmazó másodfokú határozat, annak ellenére, hogy a kizárási indítványomról nem döntöttek. A „vizsgálat” eredményeként rögzített sommás, „érdemi” megállapítás szerint „a Kecskeméti Városi Ügyészség határozatában az ügy érdemében törvényesen döntött, azt kellően és a rendelekzésekre álló adatokkal összhangban megindokolta”.

A Dr. Balogh László - korábbi MSZP országgyűlési képviselő - ügyészként eljárt felsége által 2007.09.18-án hozott másodfokú sommás indokolású határozat nyilvánvalóan elfogult. Ennek egyik alapja az, hogy az eljárt ügyész a saját férjét is védi. Ugyanis Balogh László képviselői aláírásával is bizonyított az, hogy a folyamatos tájékoztatásból fennállt tudomása és a jogsértésekbe való belenyugvása mellett indult meg a bútorgyár kifosztása, amit utóbb már saját maga is elősegített. Ezt bizonyítja, hogy az események időpontjában a kérdést nyilvános megyei közgyűlésen feszegető képviselőtársának kérdésre nem csak érdemi választ nem adott, hanem a kérdező mikrofonjának az erőszakos kikapcsolásával a további kérdés feltételének a lehetőségét is elzárta. Az elfogultságot továbbá az is bizonyítja, hogy az irat- és tényellenes, törvénysértő ügyészi határozattal védett felszámolók közül ügyemben érintett feljelentett Tóth Ferenc volt éppen az, aki saját maga hozta a bútorgyárba és mutatta be részemre, mint az egyik lejobb barátját Dr. Balogh László országgyűlési képviselőt a 2002-es országgyűlési választásokat megelőzően.

Az előző súlyos tények kényszerűen sérelemzett ügyészségi kezelésének megalapozottságát, éppen a Zuschlag-ügy ismertté vált eseményei, de főként annak kapcsán a megyei főügyész-helyettes nyilatkozatai bizonyítják.

Ugyanis az Index.hu hasábjairól, illetve a FM 88.1 Rádió „Kelj Fel Jancsi” című műsoraiból tudomást szereztem a Bács-Kiskun Megyei Főügyész-helyettes azon álláspontjáról (amit én is képviselek a feljelentéseimben), miszerint ha akár csak személyi összefonódások vannak egy büntetőügy kapcsán, ami bűnszövetségre utal, ki kell terjeszteni a gyanúsítást.

A fenti állítások részletes bizonyítását mellőzve csatolom a Zuschlag-ügyben eljáró ügyészség helyettes vezetőjéhez, dr. Szabó Ferenchez 2007.09.12-én benyújtott panasz-kiegészítésemet, illetve a 2007.09.25-én érkeztetett eljárási kifogásomat. (Csatolás F19 alatt)

A két beadványban feltárt, szintén a Bács-Kiskun Megyei Nyomozó szerveknél megtörtént súlyos hivatali bűncselekmények kapcsán is felmerült dr. Pintér Sándor érintettsége akkor, amikor már jogerős ítéleteken alapuló hivatkozás miatt éppen a sértettel szemben indítottak újabb büntetőeljárást. Az egyik ügy jogosulatlan pénzintézeti tevékenység folytatása volt, amely bűncselemény-sorozat következmények nélkül maradt, így a Jógazda Bank néven ismert pénzintézet – ismereteim szerint – továbbra is azonos személyek vezetése mellett aggálytalanul működhet. A másik elsinkofált ügy egy hamis vádas eljárás volt, ahol szintén jogerős bírósági ítélet bizonyítja azt, hogy koholt vádak alapján lett Nagy Lajos munkatársam elítélve sikkasztás bűntettében. Harmadik elsinkofált ügy (ügycsoport) az volt, hogy Nagy Lajos nevének hamisított aláírásával benyújtott céganyagokra történt befejezett cselekményű cégbejegyzések, a rendőrség által kirendelt írásszakértők egybehangzó véleménye ellenére is következmények nélkül maradhattak, miközben a hamisítással és annak felhasználásával érintett személy ismert volt a nyomozóhatóság előtt. A Bács-Kiskun Megyei Nyomozó szervek által mentesített súlyos bűncselekményeket elkövetett személyek bíróság előtti szorult helyzetükben éppen dr. Pintér Sándorra, mint a hamisítók cégcsoportjával ORFK parancsnokként szerződést kötött aláíróra hivatkoztak saját fedezésükre.

Zárszó:

Mielőtt még a nyomozóhatóság arra hivatkozna, hogy a feljelentéssel kapcsolatban nem tudott értelmezni valamit, vagy szerinte semmilyen adat és körülmény nem támasztja alá, hogy itt bűncselekmény történt, ill. a korábbi és már elbírált feljelentésekhez képest, semmilyen új tényt és körülményt nem vetettem fel, tisztelettel kérem, hogy a személyes meghallgatásomat csak abban az esetben mellőzzék, ha Önök szerint is törvényes az, hogy az állami tulajdonban állt bank megbízásából is készült hivatalos értékbecslések szerint milliárdos, illetve csak az ingatlan tekintetében mintegy 600 milliós értékű vagyont dr. Pintér Sándor cége, 80 millió Ft-ért, az ismertetett körülmények között megszerezhette.

Előzőekre tekintettel bír kiemelt jelentőséggel az, hogy az ügyben érintett Barta Tibor 2006. május 01-én azt közölte velem egy személyes találkozáson, hogy a Pintér Sándorék közölték, miszerint rövidesen le fognak csukni, és ezen idő alatt úgy is el fognak tenni láb alól.
Előzőekről 2006. május 4-én a Kecskemét Városi Ügyészségen bejelentést tettem. A városi ügyészek javasolták, hogy amennyiben ez megismétlődik bárki részéről, rögzítsem a beszélgetést. Erre néhány napon belül sor is került, mert Barta Tibor egy négyszemközti beszélgetés alkalmával ismét Pintérékre hivatkozva megismételte a nekem címzett fenyegetést többek között azt is mondva, hogy lehet, hogy már el van készítve részemre egy golyó, és hogy ezek mindenre képesek, illetve, hogy tudod jól kivel is állsz szemben. A hanganyagot DVD-re mentettem, és azt átadtam a nyomozóhatóság részére. A bejelentés nyomán is, Barta Tibort 2006.05.29-én tanúként halgatták meg (Csatolás F20 alatt + CD melléklet). Ő tagadta azt, hogy a hangfelvétellel bizonyított életveszélyes fenyegetés közlésére sor került egyáltalán. Annak ellenére, hogy a hangfelvétel rendelekzésre áll, és az azon lévő anyag szöges ellentétben állt Barta Tibor által tanúként jegyzőkönyvbe mondottakkal, a nyomozóhatóság nem látta indokoltnak az ismert személy útján behatárolt személyektől érkezett életveszélyes fenyegetésről szóló bejelentésemmel történő további foglalkozást.

A fenti fenyegetés közlésével közel azonos időben, a kizárólagos használatomban volt 06-20-582-5774 mobiltelefonra kaptam hívást egy 96-os körzetszámú vezetékes hívószámról. Mivel a hívást nem tudtam fogadni, így a nem fogadott hívások listájából visszahívtam az ott tárolt számot. A hívott telefonon egy üzenetrögzítő kapcsolt be, amely azt közölte, hogy ez a Pintér család üzenetrögzítője, hagyj üzenetet. Még egyszer próbáltam hívni a számot, de az ismét nem vezetett eredményre. A hívott készülék bekötési postai címeként megadott ingatlanról akkor úgy tájékoztattak, hogy az korábban állítólag Csüllög Zsigmond tulajdonaként volt nyilvántartott.

2006. őszén Taksony és Kunpeszér között sor került egy autós üldözésre. Miután egyedül voltam az autóban nekem kellett a 06-20-582-5774-es hívószámú mobiltelefonról hívnom a rendőrséget. Még Pest Megyében járhattam, mikor először telefonáltam. Akkor a dabasi kapitányságot kapcsolták, ahol nem vették fel a telefont. Az ismételt segélykérő telefonhívásom már a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysághoz futott be. Az azonosítás és a körülmény rövid elmondását követően azt mondta az ügyeletes, hogy nem kérdezi meg van-e haragosom, és segítségét ajánlotta fel. Elmondtam, hogy eltévedtem, így kinavigált a főútra. A rendőrségről azóta sem kerestek, pedig a történtekről szóló bejelentésem alapján ez elvárható lett volna.
Ismereteim szerint a segélyhívón keresztül bejelentkezett ügyeletes tiszttel folytatott beszélgetést rögzítették, ami alapján hivatalból is kellett volna eljárást indítani. Egyébként ugyanerről a mobiltelefonról néhány hónapja bejelentést tettem a zöld számra a fentiek okán, de ebben az esetben sem történt semmi.

A hivatkozott autós üldözést követő pár nappal később került hozzám egy rám is vonatkozó rész miatt az a levél (csatolom F21 sz. alatt), amely Berta József névvel („kalapos”) volt aláírva. Berta Józsefként bemutatkozó személy két társával együtt a budapesti Kossuth téren kéredzkedett be 2006. novemberében az autómba azzal, hogy Kecskemétre menet tegyem ki őket Taksonyban. A taksonyi családi házról később úgy tájékoztattak, hogy az egy konspirációs lakás, amelyet a forradalmár urak rendelkezésére bocsátottak. A szívességből Taksonyba szállítottaktól nehezen tudtam megszabadulni, de végül a ház előtt sikerült kitennem Őket. A Bertaként bemutatkozott úr annyira erőszakoskodott velem, hogy menjek be velük a lakásba egy kávét meginni, hogy az udvariasság szabályait felrúgva, szinte köszönés nélkül ugrottam be az autóba és Bugyi irányába távoztam. A ház előtt dekkolt egy Lada Niva is 2 rendőrrel, akik közül emlékeim szerint az egyik nő volt. Azonban, ahogy kiértem a faluból rövidesen elkezdett üldözni egy nagy teljesítményű autó, amely miatt esetenként 200 km/h-ás sebességgel is hajtanom kellett. Miután az üldözés közben az autóból történt bejelentésemnek nem lett következménye, egy a BRFK V. Ker-i Rendőrkapitányságán tett feljelentés miatti meghallgatásomon jegyzőkönyvbe diktáltam a történteket és védelmet is kértem. Arra a kérdésre, hogy kit gyanítok a történtek mögött, a Pintér Sándorhoz köthető csoportot jelöltem meg, de a közokiratba is rögzített bejelentésem kapcsán még csak válaszra sem méltattak (Csatolás F22 alatt ).Összefoglalva:

A fenti példák rendszerbe szedése alapján jól kirajzolódik a különféle hatalmi ágak átjárhatósága, a korrupciós mátrix főszereplőinek kapcsolódása által.
E kapcsolódásra a Magyari-féle Kossuth Holdingos csoport az egyik legjobb példa. Egyszerre képviseli a banki és üzleti élet prominenseit a tanácsadó vagy faktor cégein át, és a felszámoló cégein keresztül, korrupt bírósági vezetőket is „kezelni” képes.
Ez a rendszer csak azért működhetett ilyen zavartalanul, mert a bűnüldözési és igazságszolgáltatási ágazat ahelyett, hogy gátat szabott volna legalább a legdurvább jogsértéseknek, még le is védte, lefedezte a korrumpáló bűnőzöket, a korrumpált hivatalos személyeket és a politikai lobbistákat, a pártfinanszírozás örve alatt befolyással üzérkedőket, bizonyítottan állami pénzeket lenyúló „gazdasági szakembereket”.
Tanulságos, hogy az a Dr. Pintér János, aki tudottan és okirattal is bizonyítottan vagy egy tucat cégfantomizálásban sokszáz millióval rövidítette meg az államot és sok kis hitelezőt, az mindeddig mindent megúszhatott, sőt az is igazolódni látszik, hogy nagyon magas protektorai akár még az ügyészség vezetői között is megtalálhatók. Úgy tűnik a „Pintér” név Magyarországon bizonyos szakmában jelzős szerkezet is egyben: Dr. Pintér Sándor hasonlóan összekötő szerepet tölt be a hatalmi gépezetben, kifejezetten a rendőrségi vonal biztosítása terén, egy kis állami (MFB) vagy OTP (erős gazdasági hátteret és bázist jelentő) banki hátszéllel.

A bútorgyár 2006-os megszerzése kapcsán hivatkoztam arra, hogy dr. Pintér Sándor bizonyítottan bennfentes információkra alapította szerzését, továbbá a több cégből álló felszámolószervezet egymás törvénysértéseire figyelemmel lévő eljárására. Ennek kapcsán hivatkozom a PSZÁF szabadon hozzáférhető III/86.282/2004/B. számú határozatára, amellyel Dr. Pintér Sándort, mint az OTP Bank Rt-nél bennfentes személyt bírságolták meg a törvénysértő tőzsdei ügyletei miatt. (Csatolás F23 alatt)
Dr. Pintér Sándor a hivatkozott esetben annak ellenére sem riadt vissza a törvénysértéstől, az utóbb jogerős elmarasztalásához vezetett bennfentes információn alapult részvényekre kötött ügyletei során, amikor a bennfentes adatok felhasználásán alapult jogsértés ténye nyilvánvaló módon és első körben volt aggálytalanul bizonyítható. A bútorgyár esetében egy több lépcsőn át konspirált folyamat eredményeként, korábbi rendőrségi beosztottak segédletével lehetett vevő a Pintér-cég, sőt még a megvásárolt vagyonvédő Berta Kft. jogszabálysértően került másokat megelőzően kielégítésre. Egy korábbi beosztott még azt a szívességet is megtette Pintér részére az MFB nevében másodmagával eljárva, hogy a velem szemben indult és nyilvánvaló koncepción alapuló büntetőeljáráshoz súlyos, de valótlan vádakat rögzítő beadványt nyújtott be. Ebben azt a képtelenséget állították, miszerint két korábbi ügyész már ügyvédként, részemre olajszőkítésből származó pénzeket gyűjtöttek, amelyeket a forrásukról való tudomás ellenére én felhasználtam a gazdasági tevékenységem során.
Tekintettel arra az NBH által a napokban nyilvánosságra hozott olajaktából ismert tényre, hogy az olajügyek kapcsán dr. Pintér Sándornak címezve írták a hivatalos jelentéseket, továbbá a büntetőügyemben a súlyos és alaptalan, lejárató célzatú bejelentést Pintér korábbi beosztottja, de már mint az MFB biztonsági vezetője küldte meg a bíróság részére már elégé nyilvánvaló, a kéz kezet mos alapon történt bennfentes információkon nyugvó együttműködés. A magyar politikai-, gazdasági elit lejáratódottságának vonatkozása tekintetében nemcsak nekem van lesúlytó véleményem, hanem a Keller László által vezetett korábbi közpénzügyi államtitkárságnak is. Az államtitkárság fehéren feketén rögzítette 2003. novemberében a Házelnök Asszonyon keresztül dr. Polt Péterhez intézett tényfeltáró levelében a súlyos megállapításait. Keller úr a fenti levélben sűrűn emlékezik meg dr. Pintér Sándorról, nem hagyva ki pl. azt a Csüllög Zsigmondot sem, akinek a híradások szerint egy mosonmagyaróvári ingatlanra akkor hagyott jóvá az Orbán kormány nagy összegű vissza nem térítendő támogatást, amikor a támogatott céget tulajdonló társaság már felszámolás alatt állt. Ismereteim szerint ezen az ingatlanon működött az a telefonállomás, amelyről 2006. tavaszán a mobilomra egy nem fogadott telefonhívás érkezett, és amely kijelzett szám visszahívásakor bejelentkezett üzentrögzítő azt a szöveget mondta el, hogy ez a Pintér család üzenetrögzítője, hagyj üzenetet (Csatolás F24 alatt). A Keller László által vezetett államtitkárág csatolt levelének olvasása kapcsán elmereng az ember, hogy mit rejtegethet még a Magyar Köztársaság Országgyűlés Elnökének levéltára, az ott fellehető iratok közül hány rögzít még tárgyialgosan és tényszerűen hasonló súlyú törvénysértéseket?

Az MFB nevében eljárva, büntetőügyemben „közérdekű bejelentést” tett Orosz Sándor és munkatársa ellen aljas szándékból nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás, becsületsértés miatt tett feljelentésem alapján kitűzött tárgyalásra a megidézett, „közérdekű bejelentők” azonban már el sem mertek jönni, így a büntetőügy tárgyalását nem lehetett megtartani. Ez azonban nem lesz mindig így.

Amennyiben a példatárban konkrétan felsorolt és mellékletekkel is igazolt esetek alapján nem találnák megalapozottnak a feljelentésemet, úgy több tíz további olyan konkrét ügyet tudok behivatkozni annak bizonyítására, hogy a törvények szerint független hatalmi ágak, de az igazságszolgáltatás két oldala is egymás törvénysértéseire, mulasztásaira figyelemmel jártak és járnak el az ismertetett, vagy nem hivatkozott, de ismert ügyekben, kész vagyok további konkrét bizonyítékokat csatolni. Annak bizonyítására, hogy a Kossuth Holding jelenleg még 2007-ben is a hatályos törvények megsértésével folytatja felszámolói tevékenységét, csatolom a Magyar Követeléskezelő Fővárosi Bírósághoz intézett 2007. július 16-án kelt beadványát, valamint a Kossuth Holding Fővárosi Bírósághoz és a Magyar Követeléskezelőhöz 2007. szeptember 27-én Kissné Ágics Ilona felszámolóbiztos által aláírt törvénysértéseket igazoló levelét. (Csatolás F25 alatt)
A Fővárosi Bíróság Felszámolási Csoportjának egy másik ügyben 2007.10.01-én hozott végzése (Csatolás F26 alatt) jól bizonyítja, hogy milyen súlyú törvénysértések maradtak és maradhatnak törvényi következmények nélkül a Kossuth Holding Rt. esetében 2007-ben is, hiszen a közbenső felszámolási mérleg le nem adása miatt súlyos pénzbírság kilátásba helyezésével került felhívás kiadásra a Csabaholding Kft. felszámoló esetében, míg a Kossuth Holding Rt. a júliusban benyújtott kifogásra szeptember 27-én akként válaszolt, hogy majd 2007.12.15-ig újabb közbenső méreleget nyújt be.

Ismét rögzítem, hogy a feljelentés azért T. Címhez került benyújtásra hivatalbóli intézkedés kérelmével, mivel a Központi Nyomozó Főügyészség egyes érintett ügyészei - a vezetőt is beleértve -, olyan mértékben kompromitálódtak a számtalan ügyben megvalósított tendenciát mutató hivatali visszaéléssel és bűnpártolással, hogy tőlük még az sem lenne elvárható, hogy a törvényi következményeket alkalmazzák azzal a bíróval szemben, akit végtelenített telefonkártya használata közben értek tetten. Előzőnél súlyosabb, konkrétabb és aktuális példaként hozom fel állításom megalapozottságára, hogy a Smart Reciycling Kft. és PEP-Roll Kft-ben évek óta (2003.04.22-) fantom tulajdonos First Empire Investment Ltd. kapcsán az illetékes ügyészségnél tett feljelentések ellenére sem jártak és járnak el az érintett cégbírákkal és az elkövetőkkel szemben, holott nyilvánvaló, hogy egy megfelelő közokirattal bizonyítottan jogképesség nélküli cég törvényes eljárás folytatása és biztosítása esetén nem lehetett és nem lehet másik társaságokban tulajdonos, nem teljesíthet banki befizetéseket, nem értékesítheti saját üzletrészét, de nem is vásárolhat másik cégben üzletrészt, stb..
A nyomozati szervek jogerős bírósági hatrározatokból is ismerve fenti tényeket, évek óta szabad folyást hagynak a láncolatos bűncselekmények nyomainak eltűntetéséhez, a feltárt esetekkel egyértelműen érintett személyek általi újabb bűncselekmények elkövetésének, így következmények nélküli az is, hogy ezen jogszabálysértő eljárás következményeként a közhiteles cégnyilvántartás többszörösen valótlan adatokat rögzít jeleng is.

A Központi Nyomozó Főügyészségen uralkodó állapotokat érzékeltetendően rögzítem, hogy ott még az sem verné ki a biztosítékot, ha egy polgári perben valamelyik felet esetleg, letöltendő szabadságvesztésre ítélnék végrehajthatóan.

A lefolytatandó büntetőeljárás menetére álláspontom szerint konkrét iránymutatást kell adni az eljárás lefolytatásra kijelölendő személyek részére, akik kizárólag a hatályos törvényeket, a hivatali esküjüket és a valós tényeket tartják szem előtt, és amely hivatalos személyeknek aggálytalanul makulátlan a múltja és a jelene.

A mellékelt bizonyító erejű (köz)okiratok nem a teljesség igényével kerültek csatolásra, a további bizonyítékok nagy számára és esetenként nagy terjedelmére is tekintettel. Az esetleg szükséges további bizonyító okiratok zöme, különböző nyomozó szerveknél egyébként fellelhető.
Lezárva: Kecskemét, 2007. október 15.


Borbély József

DETAILS and FURTHER ADDITIONAL INFORMATION on the CASES

witness,complex,DETAILS and FURTHER ADDITIONAL INFORMATION on the CASES
Present document contains detailed and/or additional information in connection with the crimes committed in regards of the companies listed under Chapter I.

Further information provided in regards of other – relevant - cases of certain companies and persons; including the involved liquidators, further cooperatives and representatives of authorities, courts, certain politicians.

Names, indications and references made to the translation of the Accusation dated as of 19th September 2007 (“Accusation”) shall bear the meaning as defined thereof, except in the case of the definitions and references whose meanings were implied explicitly by the present document.

Please note that however the present document and the above mentioned Accusation contains a unity as a matter of fact, due to the translation of the complex materials and further relevant duties we may provide the present document just by now.I. Details of the core-cases
The present chapter deals with the some additional information on the most noteworthy cases which shall be deemed essential for the understanding of the functioning of the crime organization involved.


I.1. EURO MÖBEL LINE Kft “fa.”

1. On the premises of the Kecskemét, Hungary based furniture factory, Euro Möbel Line Kft there are 15.000 m2 of edifices (including 10.000 m2 halls with heating system and office buildings). To provide a rough idea on the market value: an other premise in the same area, however a much smaller plot (i.e. only 20% of size of the above premise), without the technological means and/or buildings, was realised a few months ago for 30 million HUF in a liquidation procedure. The realization of the example premise was under the effect of the Hungarian Bankruptcy Act, thus implies that the every relevant aspect of the two cases (realizations of the two premises) may be correlated.

2. The two premises are differ in size (46.000 m2 / 2.300 m2) and installed buildings ratio of the whole territory (15.000 m2 / 750 m2), whereas the first real-estate is fully provided by public services and various goods, the other contains much less value in these regards.

3. Conclusively the realization of the real-estate of Euro Möbel Line Kft by the MFB Rt on a price of 80 million HUF – in contradiction to the milliard HUF value estimated value – is a conspicuously established sale on asymmetric value, which was realized against the good morals, constituting the breach of both the rights of creditors and the members (shareholders) .

4. The investigation which was ordered due to my accusation recorded at the Supreme Office of Prosecution on 15th of February 2005 (under No. KF9881), and the investigation which was ordered due to my accusation recorded at the Kecskemét City Prosecution Office on 18th of April 2005 were joined under Criminal Investigation No. 47/2005.

5. The accusation registered under No. KF9881 was dealing with the subject matter of the financial crimes committed on the loss of Euro Möbel Line Kft, which company was owned by me.

6. The Department of Preferential Cases of the Supreme Office of Prosecution have transferred the case (based on jurisdiction) to the Metropolitan Prosecution Office of the Advocate General and to the Bács-Kiskun County Prosecution Office of the Advocate General. At the former, the head of the Department of Financial and Preferential Cases – Mrs. SZABADVÁRINÉ dr. Katalin Vámos –, have made her decision (under No. Küo. 5497/2005/1.) on the denial of the accusing claim in regards of the I-IV. sections of the accusation. In respect of section V thereof (on minor delinquency as the liquidator of Euro Möbel Line Kft (namely: Duna Libra Kft ) provided unlawful advantage for the part of Berta Kft - a company supplied security services for Euro Möbel Line Kft - in regards of the latter’s claims) the investigation was initiated.

7. It was stated in the decision that blackmailing and extortion may be acknowledged if in the accusation it can be proven factually that violence and threaten occurred, however I only stated that the psychical extortion was realized. Further it was claimed that the right for acquire (right of option) was not used to secure unlawful advantage, rather than to secure the payback of the credit in regards of the Hungarian Bank for Development (“MFB”) .

8. The truth is, that the above statement is completely false: The right of acquire designated the right to acquire 49% of the shares of the company (Euro Möbel Line Kft) for the price of 1.000,-HUF, whereas the registered value is 26 million HUF, but they actual value would be cc. 750 million HUF. It does not change the impact of this right, that it involves only the 49% of the shares.

9. The MFB refused to provide a credit value of 200 million HUF, which was contractually undertaken by the bank itself. Instead the MFB acquired 51% of the shares on registered value (27 million HUF). Thus the rest 173 million HUF was transferred to it’s subsidiaries, thus to itself. Eventually the shares were transferred to private persons as it will be detailed below.

10. These facts may be comprehended as not constituting a breach of Section 1 of Article 252 of the Criminal Code of Hungary, but certainly represent the aiding of such crime, which falls under identical sentence.

11. Additional information in that regard the Mr. András VINCZE, who was sole owner of the Saye Kft – much before the privatization – which company later won the tender. However I have attached the issue of Népszabadság as of 2nd of February 2005, which included the declaration of Mr. VINCZE, with such a content (i.e.: that the Saye Kft belongs to him) that it may be called a confession. Conclusively to the above, there should be an investigation ex officio initiated.

12. In regards of the denying decision of Mrs. SZABADVÁRI, I have filed an objection, however Dr. Zoltán PÉTER, prosecutor of the Supreme Office of Prosecution denied the request as well.

13. In this decision such odd logic was followed: “if the member-companies of the portfolio are not examined, than Mr. VINCZE is not member of MBV Rt .”

14. References made to judicial cases were not-relevant and may not considered as effective to this regards. There was an additional private-accusation filed at the Municipal Court, which for two years is ignored.

15. As of the objection filed on 26th of January 2007 in regards of B.1702/2005/33-V.: the decision on the termination of investigation refers to the fact that the felony of improper use shall be deemed as fully carried out if intentionality occurred when committing the crime. Later explains why intentionality allegedly lacked in this case. However by the law even the negligent form of such crime is to be punished, thus intentionality shall not be required.

16. Furthermore the investigation in regards of the assets so acquired, and that if it were handled and received as stolen-property, was as well ceased – based on the logic that if the assets were not handled with an improper manner, than there shall be no crime as receiving stolen property. Nevertheless the law states that in order to carry out the crime of receiving such property, it suffices if that involved person is aware of the illegally acquired nature of the assets. Furthermore the improper use by Mrs. PINTÉR (was born as Ildikó EÖTVÖS) has been completed according to the relevant Hungarian regulations.

17. The judge appointed at the Szeged City Court was Mrs. ILA-TÓTH Dr. Erika Vörös, who set out as a fact that the crime of providing unlawful advantage for a particular creditor has occurred, in regards of Berta Kft, thus the rights of the rest of the creditors were breached, nevertheless the request of sequestration of the assets was denied. The ground for denial was that I am not part of the creditors, however the Bács-Kiskun County Court decided otherwise which became final. Furthermore the law requires not the status of creditor, but the status of aggrieved party in order that such request may be filed.

18. Further to the final decision on my rights as creditor, I have well-founded claims for movables as well and additional reimbursement to be claimed for in civil court procedures.

19. Thus I was more eligible – based on material law – to request the sequestration than many creditors. Which latter would be unquestionably in compliance with the law, as the felony of receipt of stolen goods was repeatedly carried out, whereas these goods shall be seized and may be confiscated or in case sequestrated.

20. It shall be noted, that if the above request for sequestration and further requests aiming to have the assets secured, the application for obtaining evidences (in particular during the Case No. 191/2006 in front of the Central Investigation Prosecution Office of the Advocate General) would have been taken into consideration and conclusive steps followed by, than the felony in question would not occur or not occur more than an intent of committing such crime.

21. In regards of how the actual crime was carried out, it shall be mentioned that the internal information on the purchase price of Euro Möbel Line Kft may be disclosed by Mr. OROSZ or Mrs. MARTON .

22. The testimony of Dr. Gyula RUSZÓ , under Criminal Investigation No. 149/2006/ record no. 7-11, recorded on 12th May 2006 is sufficient evidence for the personal relationships, prohibited support and assistance:
“… the Civil Biztonsági Szolgálat Zrt – where Mr. PINTÉR is member at – purchased the Berta Kft, which was dealing with assets-securing. The company provided services for the part of Euro Möbel Line Kft for a value of 22 million HUF, which was not settled by the latter. Thus this sum was requested to be compensated…” This compensation was accomplished during the liquidation procedure, which procedure is ipso iure prohibited. Even more controversial that the compensation incorporated a sum of 30 million (30.000.000) HUF value instead of the original 22 million HUF.

23. In the above regard there were charges pressed, however only in regards of the actual suspects, but not in regards of those actually governing that achievement of the crime. Even Mr. PINTÉR indicated that it may seem rather controversial to acquire a company through liquidation procedure, which company is secured by his own security company. Therefore the Berta Kft (at that time already belonged to Mr. PINTÉR) was replaced on the 20th January 2006 by Árgus Security Kft .

24. The ÁPV Rt was owner of the MBV Rt, which later became majority member of the Euro Möbel Line Kft (whereas the company was under liquidation procedure).

25. It was recorded by the registered expert witness auditor, that MBV Rt acquired the shares based on a loan contract which may be considered as a usury-contract.

26. The liquidator committed mismanagement and/or negligent care of the assets, and provided an unlawful advantage for the part of Mr. Sándor PINTÉR’s (former minister of internal affairs) Immobile 2000 Kft. Whereas the latter company acquired for a sum of 80 million (80.000.000) HUF, the assets with value of (according to the financing bank) 922 million (922.000.000) HUF, in addition which assets contained third party property as well. In that period not even the first (i.e.: classified as “A”) category creditors have been reimbursed, and naturally not have been reimbursed the further creditors of lower classes.

27. To summarize the illegitimate practice: Kossuth Holding Rt managed that a subsidiary/ trustful company may acquire the right of option, thus imposing the open tender - in regards of obtaining the assets of the Euro Möbel Line Kft - to be unreasonable. In the present case it was the Saye Kft which obtained that right. The latter belonged - rather controversially - to Mr. András VINCZE (who has close contact with the MFB Rt. thus the crediting bank, via a subsidiary of thereof, called the MBV Rt , whereas Mr. VINCZE was an officer).

28. The loan provided by the MFB Rt, due to which the shares of the company should had been sold. The latte transaction was examined by registered expert witness who considered the business asymmetric and usury in its nature.


I.2. AGRIA Rt.

29. An outstanding loss caused by the liquidation of Agria Rt., a furniture manufacturing company based in Eger, Hungary.

30. The assets of the company were acquired by Szendrő Invest Kft (established in 1995, most probably for the main purpose of acquire the property of Agria Rt). The members of Szendrő Invest Kft – which not surprisingly became the appointed party at the tender – are still leaders or supervisors of the Kossuth Holding Rt., the appointed liquidator in regards of Agria Rt.

31. The remained assets of the Agria Rt were acquired by the BA-MAT Kft (proprietor: Mr. István BALÁZS), which led to the Agria Ba-Mat Kft. This latter belonged to a French/German investment group (via the Arte Casa Kft) and eventually went to bankruptcy in March 2001.

I.3. Pepszolg

32. In connection of the Fűzfői Papírgyár transaction (i.e. acquiring the factory), Konzum Bank (a subsidiary of the State-owned MFB Bank Rt) offered credit, whereas the guarantee and security of the credit was two real-estates which have belonged to the property of the Pesterzsébeti Papírgyár (subsidiary of the former paper-business related corporation owned by the Hungarian State).

33. These two real-estate were oddly accepted:
on one hand, the plot to be found in nature under Helsinki út 101 at Budapest was to be cover for 300 million (300.000.000) HUF valued credit, whereas the entry on the proprietary-sheet of the real-estate was due to a declaration dated as of 1996 and later as of 2001 by the president of the National Property Agency (“ÁVÜ”). Both declarations were false and fraudulent, furthermore they were in contradiction with one and other.
on the other hand the real-estate to be found in nature at Irma utca No. 2. at Budapest, which was to be cover for 30 million (30.000.000) HUF valued credit (which was drawn down at 26th February of 2002). Credits were granted for shares in State-owned companies in value of several millions of HUF. In addition the real-estate were acquired due a series of unlawful acts during the privatization of certain State-owned companies, and these real-estate were later provided as cover for the credits granted for the purchase of the remained assets of certain State-owned companies. The involved groups of people and companies were almost identical.

34. However, the executors of the above contracts were responsible in person (in the form of surety) for the 400 million (400.000.000) HUF value these securities were never claimed for.

35. In fact Ingatlan’98 Kft , subsidiary of Reorg Apport Rt (which indeed is a subsidiary of the Reorg Rt, a State owned company) acquired the real-estate located at Irma utca No. 2, Budapest from seller Remington Kft . Nevertheless Remington Kft claimed to have proprietary rights based on its predecessor’s right. In spite of the fact that the court stated in August 2007 explicitly that nor Remington Kft, neither its predecessor had right for the title of the real-estates. Eventually Ingatlan’98 Kft withdraw from the transaction, thus lost the 30 million (30.000.000) HUF deposit. No claims were ever made in that regards, however the default occurred on the seller’s side.

36. In the above regards there was an other extraordinary practice: The deposit was transferred in the name of Mr. Sándor PINTÉR, by Ingatlan’98 Kft to the predecessor of Remington Kft (i.e.: Pesterzsébeti Papírgyár Kft). However the payment was transferred directly to Vectigalis Rt (liquidator of the Fűzfői Papíripari Rt. ) In this way the Hungarian State financed Mr. PINTÉR’s transaction and obtaining an other real-estate.

I.4. Hajdu-BÉT Rt

37. Hajdu-BÉT Rt had been the country’s foremost goose and duck product providing company. One of the main financing source was the OTP Bank (the most important and far most popular bank in Hungary). However as the company management were not following a successful practice, OTP Bank had sold its shares to Wallis Zrt (member of OTP Bank).

38. The new member (Wallis Zrt) was not intend to initiate a non-profitable business, therefore replaced the burden of the debts on the suppliers – causing the most significant series of bankruptcy among suppliers on the field, posing several personal tragedies as well. The above practice effected adversely more than thousand families.

39. In order that the assets of the company may be acquired, there were several fraudulent acts carried out, such as alteration of dates, debts towards “phantom-companies”. In this respect Ms. Zsuzsa MAKRANCZY played an important role during the asset-acquire in October – November 2004. She works for the Duna Libra Zrt (and via the above to the Kossuth Holding Rt ). It was inevitable that the documents covered the majority of the assets, as that time it was not clear who will be designated to be the liquidator for the company.

40. As soon as the Hunyadi Rt was appointed to be the liquidator the transactions were rather simple, as the Hunyadi Rt belongs to the same sphere as the Kossuth Holding.

41. In practice the manner that a “trustful” liquidator will be appointed was secured as follows: Hajdu-BÉT Rt was seated in Hajdu Bihar County, thus belonged under the competence of the County’s company court. Therefore when the court decided (by its non-final decision) that the liquidation shall be initiated, this decision was appealed and simultaneously was requested the transfer of the seat to Kecskemét (belongs to the competence of Bács-Kiskun County). By coincidence the new seat was in the same building as the future liquidator (not yet appointed). The documents were transferred to Kecskemét at 4th February 2005. The company unexpectedly requested its own liquidation, and even tough that the court had no possibility to inspect the documents thereof (as they were not available for the court at that date of the decision as of 19th January 2005) the liquidation was ordered.

42. Thus it can be stated, that in the case of the liquidation of Hajdu-BÉT Rt., Judge VARGA appointed the liquidator however the transfer of seat of the company was yet not filed, and thus Judge VARGA may have not decide lawfully on the appointment. It is know that the assets of the Hajdu-BÉT Rt was acquired by a company related to Mr. MAGYARI (see further below), under the seat of Bécsi Road 5, Budapest, Hungary.

I.5. Fűzfői Papíripari Rt.

43. In regards of the liquidation of the Fűzfői Papíripari Rt, Mrs. SZEGŐ Judit Kemerle was appointed as liquidator in the name of the Vectigális Rt. Nevertheless, when the company assets were realized and a new privately owned paper factory went into operation, Mrs. SZEGŐ were employed as an auditor from May 2003 until May 2006.

44. Obtaining the company in 2002, the series of unlawful operation of the company and related serious felonies were all without any legal consequence, in spite of the notable damage and the disclosed facts of crimes against the order of justice. (Cf. I.3.; II. 59.)


II. Further involved companies and details of the unlawful practice

45. I have became aware of (certain limited elements of) the extended network of a crime-organization due to the crediting and liquidation of SZKIV Glória Rt and the Euro Möbel Line Kft. These two companies operated with the same storage-premises.
46. In 2006 I have met with Mr. Zoltán MINDA and Mr. István BALÁZS, as well I was explained how have the liquidation/final settlement occurred in their cases (Pepszolg Kft and Agria Ba-Mat Kft respectively).

47. Further due to the detailed description contained in the initiative filed by Dr. Gábor HAVAS attorney-at-law, it became clear and verified, how did the crime-organization functioned.

48. The companies Kossuth Holding Rt, Hunyadi Rt, Novum Kft and Duna Libra Rt are all liquidating companies with different members (share holders), thus according to the investigating authorities they are independent companies. However in fact, they all controlled by two persons: Dr. József MAGYARI and Mr. Zoltán VÁRADI.

49. Nevertheless if the above mentioned two individuals are not in connection with the above mentioned companies, than on what basis have they became involved in liquidation procedures governed by these companies to which – according to the information gained through the investigation – they have no actual connection.

50. The linkage – in compliance to the company data as registered at the Court of company registration indicates no more than the mother-in-law of Mr. MAGYARI as the sole linkage between Novum Kft and certain liquidation procedures driven by Kossuth Holding Rt.

51. In regards of the Euro Möbel Line Kft, the shares once belonged to SZKIV Glória Rt were acquired by Factum ‘99 Rt (also part of the sphere of interest of Mr. MAGYARI) from the Gold Sofa Kft in 2001, just before the liquidation procedure was initiated. Subsequently the SZKIV Glória Rt was liquidated by the Hunyadi Rt, which as well belongs to the sphere of interest of Mr. MAGYARI.

52. Not surprisingly the liquidation of Gold Sofa Kft was governed by the same group of companies. Thereafter, the Euro Möbel Line Kft (which based it’s seat and property on the former real-estate and property of the SZKIV Glória Rt) was liquidated by the Duna Libra Rt (also belongs to Mr. MAGYARI).

53. Dishonourably, if requested by certain interest-group (supported by strong political background), the management of companies which were purposely guided to bankruptcy (in order to obtain property or refund tax fraudulently etc) may be exempted from responsibility.

54. Furthermore, these people undertake notable influence in companies (against the definite competition law regulations on the matter) and finance political party-funds. Mr. MAGYARI has obtained control in several companies under his own name and through other means as well. For instance: In addition to the above mentioned: Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet, Eurofaktor etc.

55. The above mentioned were explained and revealed for my part by Mr. Ferenc TÓTH and Mr. József MAGYARI in March 2001. This information was justified by the recently occurred events, whereas the fact that Mr. MAGYARI does indeed decide on significant matters (even if through certain appointed persons) should be apparent for the part of involved individuals (such as politicians, bankers, leaders/owners of liquidated companies, liquidators).

56. For instance Mr. EIGEL Antal – former liquidator of the Duna Libra Rt –, has provided detailed testimony for the police, where in regards of Mr. MAGYARI there were the artificially chosen liquidators and the related fraudulent appointment of liquidator managers mentioned.

57. This latter speculation was underpinned by the rather odd desire of a creditor bank in an infamous (milliard forint worthy) asset-settlement procedure (i.e. the bankruptcy of the Transelektro Group ), whereas the appointment of Mr. Magyari was requested as a prerequisite for further negotiations. In this case his role is obviously not to protect the 70 milliard (70.000.000.000) HUF value State-loss, much more precisely the protection of certain private bank’s interest (for instance: Raiffeisen Bank).

58. It was customary, that when notable assets were subject of the future liquidation – as a result of the unreasonable company status and change of seat, just prior to the liquidation had been ordered – a member of the Kossuth Holding group was appointed to be the liquidator of the case. In practice even tough a factory and the storage of a company were at a certain location, the seat of the company was transferred (just before the liquidation procedure) to a city (mainly Tatabánya) to be found in Komárom–Esztergom County. Thus the competence of the Komárom-Esztergom County Company Court was established, and certain judges, such as Judge Potrátovics and the above mentioneds, appointed a member of the Kossuth Holding group.

59. In certain cases (for instance in the case of “Fűzfői Papíripari Rt”) the assets and the financial conditions of the company were supported by the Hungarian State, soon after which, a company related to Mr. János PINTÉR acquired the company.

60. The latter company was a well-known company with good reputation – not long time after a buy-out financed by a State-owned financial institution and the company reorganized and allegedly with success – the seat of the company was transferred to a place which is commonly called “escape-office”. By coincidence it was so, and it was palpable by the final decision (as of 2007) in a certain related case initiated in 2005, that the outstandingly high valued assets of certain paper industry related companies (formerly owned by the Hungarian State) were acquired by a company-group, which included many “phantom-companies ” as well. (First Empire Investment Kft., First Empire Investments Kft., Fűzfői Papíripari Rt., Nitrokémia Rt., Nitrokémia Invest, Hazai Papír Kft., etc.).

61. By the transfer of seat in 2006 a new court was able to establish its competence, the Court has appointed the Kossuth Holding Rt in January 2007to act as liquidator.

62. The STYL Rt at Szombathely was liquidated based on a debt which was acquired by Faktum ’99 Kft. Against the relevant Hungarian legal regulation, the Vectigális Rt was appointed to be liquidator.

63. In connection with the above matter there was an other rather ambiguous transaction occurred: to acquire the factory, a State-owned bank (i.e.: Konzum Bank, subsidiary of MFB Bank Rt) offered credit, whereas the guarantee and security of the credit was two real-estates which have belonged to the property of the Pesterzsébeti Papírgyár (subsidiary of the former paper-business related corporation owned by the Hungarian State). (Cf. Chapter I.3)

64. Eventually it can bet stated, that both of the indicated State granted credits were misplaced as the debtors could not settle the debts, nonetheless the assets of the Fűzfői Papírgyár Rt. were acquired dully. Afterwards the assets re-appeared and used in books of different phantom-companies, unfortunately the former State-owned corporation was again to go under liquidation. Surprisingly the liquidator was the Kossuth Holding Rt, even tough was providing the financial background in 2001-02 for the purchase of the company trough the assets of the Pesterzsébeti Papírgyár Kft (which latter was privatized in 1994).

65. The Pesterzsébeti Papírgyár Kft went to liquidation proceedings (partly due to the above mentioned and eventually lost credits), with legal effect from 30th April 2003. And liquidator was the Kossuth Holding Rt.

66. Consequently happened that the liquidator filed an accusation and requested compensation and the invalidity of prior contracts to be set-out, however not in regards of the actual-value bearing real-estate, but only in regards of business share (quota) without proper clarification of rights for title and without permission for the subject property to trade with.

67. Conclusively many of the former assets of the Sate-owned corporation became to be handled and operated by the Kossuth Holding Rt, which already used them directly or through indirectly owned companies, for several unlawful transactions, including the more than 330 million (330.000.000) HUF total value of credits, illegitimate entries in the real-estate proprietary documentation. In this regard the Kossuth Holding Rt and it’s leaders unlikely to support the court with proper evidence in regards of two relevant court cases, or in connection with the Satelit TV Case (which played an important role in the outrage of the international Siemens scandal).

68. The Factum’99 Kft belongs to Mr. MAGYARI, which company has purchased the shares of the SZKIV Glória Rt, before the liquidation thereof. Thus Mr. MAGYARI managed to liquidate his own company (in contrary to the prohibition contained by the relevant rules of the Hungarian Bankruptcy Act ) This fact was never investigated, ignored by all authorities.

69. Unfortunately the above practice of Mr. MAGYARI is not single-standing.III. Involved personals and their form of involvement

70. In one of the several procedures Mr. MAGYARI declared that he has never known an individual called Mrs. HÖFLE. However this statement was not recorded at the Bács-Kiskun County Police Department, by now it is unquestionable that Mr. MAGYARI was lying. The two of them worked for many years together. The documents in regards of acquiring the assets of AGRIA Rt by BA-MAT Kft (proprietor: Mr. István BALÁZS) prove unquestionably that Mr. MAGYARI and Mrs. HÖFLE were cooperating for decades and were co-members of various companies.

71. Furthermore Mrs. HÖFLE were acting according to the instructions of Mr. József MAGYARI in regards of R-FACTUM Kft , Hungária Hitel és Factorház Rt. and in Quattro Kft , were she was member of the above companies along with the relatives of Mr. MAGYARI, among them the mother-in-law of him (Mrs. SZOMBATHELYI), who was also a member (and for some period manager) in the Novum Kft and the Kossuth Holding Rt .

72. According to the reports on examinations, the investigating authorities never inquired what does Mrs. HÖFLE knows and in what relationship is she with Mr. MAGYARI. However there were many contradictions in connection with the provided information, the confrontation of the two never occurred.

73. On 5th of January 2005 I was confronted with Mr. Magyari in regards of the Investigation No. 200/2004 at the Bács-Kiskun County Police Department. There I declared that until January 2002 we were in contact on a daily basis with the employees of Kossuth Holding Rt (among others: Mr. Zoltán VÁRADI; Mrs. Béla HÖFLE). They were inspecting and supervising our business weekly – monthly. The short response of Mr. MAGYARI was that he has not given any instruction to anyone.

74. Furthermore it was not taken into record from our discussion that Mr. MAGYARI was accompanied by Mrs. Béla HÖLE from the Airport at Matkó (close to Kecskemét) to Budaörs on his Cseszna type private-plane. This latter was denied by him and also the fact the he has ever known her.

75. Oddly Mrs. HÖFLE has testified so at the Criminal division of the Police Department of Nagykanizsa a few months thereafter (on 21st of April 2005): “I have met only once with Dr. József MAGYARI. He was the leader of the Kossuth Holding Rt, but I was not in touch with him.”

76. By now it is proven fact that Mrs. Béla HÖFLE undoubtedly provided a fraudulent testimony.

77. In September 2004 I have made a confession, accusing myself with bribing under force. The Bács-Kiskun County Police Department due to my accusation has carried out investigation under No. 200/2004, and in the followings sent a proposal for charges to be raised for the part of the Kecskemét City Prosecution Office. The Prosecution Office has not raised charges against Dr. József MAGYARI, however it has been revealed during the investigation without leaving any doubt in regards, that he was the head of a crime organization which have committed serious felonies.

78. The location of the incident concerning the confession – i.e. the committed crime – was the office of Hunyadi Rt at Uzsoki Road. Nevertheless, the leader (Ms. Ágnes HAJDÚ) of the named company has not been consulted weather Dr. József MAGYARI (who had received the bribing sum) was present when the contracts in regards of Euro Möbel Line Kft have been signed at 19th January 2002. Contradictory, Mr. MAGYARI not only denied the fact of the bribery, but denied the he ever been in the indicated office. Nevertheless, I have not been stated that the sum was furnished in front of Ms. HAJDÚ, as she has been in another office during that time. But according to her testimony, it may be proven that Mr. MAGYARI was in the office on the date in question, thus his creditability seems to be questionable.

79. One member of Hungária Hitel és Faktorház is the R-FACTUM Kft, whereas Mrs. Béla HÖFLE is member and representative of the company. She introduced me (by the end of 2001 or the beginning of 2002, at Kecskemét) to Ms. Mariann KONRÁD, as assistant and girlfriend of Mr. József MAGYARI. There was even a king-size bed made for their part.

80. Mr. MAGYARI was the one who organized that I became introduced to Mr. István KRUZICS, Mr. János MESTER, Mr. Péter KUNOS and Mr. Tibor BAKÓ – who participated as the representatives of CIVIS Credit, financing the SZKIV Glória Rt. This financing constituted from factoring invoices, for which the guarantee was provided by Mr. MAGYARI. He proposed this to me as well, indicating that “it is a good investment”.

81. Mr. MAGYARI declared falsely as well that he is not in contact with Mr. TÓTH, nevertheless Mr. BASA-SZABÓ (a police officer) stated in his testimony that he tends to meet with Mr. TÓTH at the dinners given by Mr. MAGYARI, regularly for more than 100 people.

82. Mr. MAGYARI declared in his testimony recorded on 20th December 2004 at the Bács-Kiskun County Police Department that “I know no individual named Mr. Lajos RÁCZ.” Nevertheless at the confrontation at the same place but on 5th January 2005 between the Mr. MAGYARI and Mr. Lajos RÁCZ, the former stated: “Yes, I am familiar with this person, and I will use the formal addressing towards this person.”

83. Conclusively it can be seen clearly, that Mr. MAGYARI stated repeatedly false information for the part of different authorities.

84. In the testimony of Mr. MAGYARI recorded during the investigation of the criminal Case 200/2004 on 20th December 2004, he declared: “… I am familiar with Mr. Zoltán KOVÁCS, as he was working in the bank some time ago, from where I know him; furthermore I am aware of that he is a strategic director of the Globus Rt. I meet with him occasionally on protocol events, but we are not in any business relationship – neither as companies, nor as private persons. As if it is inquired, I declare, that I have no knowledge what common matter have or may have Mr. KOVÁCS and Mr. BORBÉLY József, and I know not why Mr. BORBÉLY required that I inform Mr. KOVÁCS…”

85. Nonetheless, the statement made by Mr. MAGYARI is false as they know each other with Mr. KOVÁCS for much longer time as it was indicated by Mr. MAGYARI. They have worked together by the liquidation of the Békéscsabai Konzervgyár Rt., along with Ms. Éva KARKUS.

86. Rather questionably practice that the seat of Duna Libra Rt (subsidiary of Kossuth Holding Rt) was transferred (by the end of 2003, beginning of 2004) to the address (1062 Budapest, Andrássy út 91.) of Ms. Éva KERKUS, and later she was employed as liquidator(-manager) at the same company from April 2005. Further she testified as so on 18th of May 2006 at the Kecskemét Prosecution Office of Investigation under Criminal Case No. 149/2006 Record no.7-12: “At the time we were living at Békéscsaba, and I was working at the Békescsaba department of Kossuth Holding Rt as assistant-liquidator, which was similar job than to be a liquidator.”

87. The mentioned period indicates that she and Mr. MAGYARI were already very much familiar with each other, as he has controlled directly Kossuth Holding Rt during that time. In addition the registered seat of Duna Libra Rt at her private apartment suspects that there were a very trustful relationship already existing.

88. With the above false statement Mr. MAGYARI desired to hold concealed the fact that via Mr. KOVÁCS – who was manager director of the Duna Libra Rt. –, he could control the company; and further that is why Mr. MAGYARI interested in assigning the Duna Libra Rt to be the liquidator of Euro Möbel Line Kft (with the inevitable assistance of Dr. VARGA Miklós, judge of the court of company registration).

89. Mr. Ferenc TÓTH (former liquidator) has declared in his testimony as of 5th May 2006, recorded at Investigating Prosecution Office of Kecskemét: “I have got to know Mr. Zoltán KOVÁCS by the end of the 90’s, at the time when I became the board member of the Békéscsabai Konzervgyár Rt, where we worked together. I occurred to know that he is the CEO of Duna Libra Rt.”

90. When liquidating the Békéscsabai Konzervgyár Rt, Mr. MAGYARI, Mr. KOVÁCS, Mr. TÓTH and Ms. Éva KARKUS were working together, which was admitted by Ms. KARKUS in one of her testimonies. Thus after months of cooperation it would be rather surprising, if they would not know each other personally.

91. In addition the new seat of Duna Libra Rt is registered under the address of Ms. KARKUS to be found at Andrássy út 91., Budapest.

92. Furthermore in the written testimony in regards of Criminal Investigation No. 200/2004 as of 30th December 2004 of Mr. Ferenc TÓTH, he states that he became in touch with SZKIV Glória Rt by the request of Ms. Ágnes HAJDÚ.

93. I was confronted with Mr. MAGYARI as of 5th of January 2005 in regards of Criminal Investigation No. 200/2004. My declaration was so: “I am telling face to face that we have met prior to the liquidation of SZKIV Glória Rt, where Mr. Ferenc TÓTH was present as well. This meeting occurred in the office of Mr. TÓTH, during which we have discussed that the liquidation of SZKIV Glória Rt will be carried out by Hunyadi Rt. – you will manage that this liquidator company will be appointed.”

94. Mr. József MAGYARI has stated: “I am telling you face to face that we have met prior to the liquidation, whereas we have analyzed the numbers of your company….” Thus Mr. MAGYARI acknowledges that we (him, Mr. TÓTH and me) have met before the liquidation. Thus disproved the statement of Mr. TÓTH, and Mr. TÓTH has not informed primarily by Ms. HAJDÚ on the fact of the liquidation, but was aware of that much before.

95. In fact he, Mr. MAGYARI and Judge Miklós VARGA have arranged who shall be appointed for liquidation. Mr. VARGA decided that the liquidator shall be the Hunyadi Rt (as well as it was his decision based on the request of Mr. MAGYARI that the BUBIV Kft shall be liquidated by certain “trustful” liquidator company).

96. In the case of the liquidation of Hajdu-BÉT Rt., Judge VARGA appointed the liquidator however the transfer of seat of the company was yet not filed, and thus Judge VARGA may have not decide lawfully on the appointment. (Cf. Chapter I.4.)

97. Dr. László BODÓCZKI, president of the Bács-Kiskun County Court was some time ago (before the political changes and democratization of 1989) secretary of the communist party of Szeged. That established his good relationship with many important personalities. Further he is in close relationship with Mr. HARAJKA (head of the Prosecution Office), who is in touch with Mr. PINTÉR.

98. Mr. MAGYARI is the godfather of the daughter of Mr. Ferenc TÓTH . They cooperated on the liquidation of Fémmunkás Vállalat of Kecskemét. This latter company was a significant and rather notably corporation, thus working together indicates strong relationship.

99. Mr. TÓTH was a member of the Hunyadi Rt’s board of inspectors – as well as acting liquidator, which company was appointed to the liquidator of Hajdu-BÉT Rt and SZKIV Glória Rt.

100. Mr. TÓTH was the supervisor of Mr. László BALOGH, when working in the county’s communist party organization before the democratization of 1989. Mr. BALOGH was the president of the Bács-Kiskun County general assembly during the government period of 2002-2006, and prior to that a prosecutor.

101. It is undoubted that Mr. BALOGH as a member of the parliament, president of the general assembly should have certain responsibility and interest in regards of the territory he is working at. However even the various personal and official requests to him, he provided only empty promises, but have not achieved anything. As the crimes what I was reporting of, were underpinned by various documents, he should have at least initiate an investigation in reference to the matter. In the contrary, he impeded the investigation and that the true nature of such negotiations will be ever revealed: when Mr. István IVANICS (member of the parliament) addressed a question (during a session of the general assembly) to Dr. Ferenc KIRÁLY of the Bács-Kiskun County Police Department, in reference to the “robbery” of the “Kecskemét Furniture Factory” by Mr. Sándor PINTÉR, Mr. BALOGH prevented Mr. KIRÁLY to answer the question, and when Mr. IVANICS repeated his question, he simply switched off his microphone.

102. As of the credit matters, liquidations where MFB Rt was involved, I have provided detailed description to the part of Mr. Ferenc GYURCSÁNY , Mr. Péter MEDGYESSI and Mr. Viktor ORBÁN , however none of them initiated any necessary steps, in spite of the seriousness of the matter and the documentary proof provided.

103. Dr. József MAGYARI is well-known lobbyist of the MSZP , additionally member of the directors’ board of the Corvinus Rt, which is owned by the MFB Rt. It is a typical condition that the leaders of certain entities in the sphere of interest of Mr. MAGYARI are all members of directors’ and inspectors’ board, such as Mr. Ferenc TÓTH and Mr. Zoltán KOVÁCS.

104. Dr. János OROSZ was working at the police department, where the investigation – in regards of the K&H bank crimes – were ceased against
Dr. János ERŐS, present manager director of MFB Rt. Dr. OROSZ at the moment is security-director of the MFB Rt.

105. Mr. OROSZ and his coworker, Mrs. József MARTON raised libels against me, including money-laundering of sums originated from oil-cleaning , in regards of which they initiated a criminal procedure. These individuals stated that two former prosecutor, at the present time lawyers, collected a certain sum of money for my part from the above illegitimate source, which sum I have allegedly used during my business investments. Thus it is likely that the internal information on the purchase price of Euro Möbel Line Kft may be disclosed by Mr. OROSZ or Mrs. MARTON.

106. Both of them are member of the Civil Biztonsági Szolgálat Zrt (owned by Mr. PINTÉR), and were members thereof much before the MFB Rt became member of the company. In that regards there is a criminal procedure pending - based on my accusation - in front of the Kecskemét City Court.

107. The involvement of Dr. Sándor PINTÉR is apparent in regards of the above cases, whereas I was referring in the mentioned documents, particularly meaning the repeated abuse of official power at the Bács-Kiskun County’s investigation authorities – as for instance when referring to certain data, based on final decisions of the court, a new procedure was initiated against the victim/aggrieved party.

108. First case: financial activity and providing of services without permission, which series of crimes were without any consequence. More precisely the Jógazda Bank Zrt is currently carrying out similar activities.

109. Second case: false testimony involvement, whereas Mr. Lajos NAGY was sentenced based on false testimonies, and this fact was verified by final verdict of the court.

110. Third case: certain company documents were filed into the Municipal Court of Company registration with the false signature of Mr. Lajos NAGY, based on which document were posed registered changes in the concerned company’s data. In spite of the consonant opinion of the registered expert witnesses, the individual, who carried out the forgery and used those documents was known and recognized by the police authorities.

111. The persons involved in the forgery claimed that Dr. Sándor PINTÉR was contracting by his very own signature their company group acting as Head of the National Police Department.


IV. Seeking remedies

IV.1. Law enforcement and investigating authorities


112. The Bács-Kiskun County Police Department “carried out” investigation in regards of the Criminal Case 47/2005, which lasted for more than 2 years. Oddly the officials of the authority were followed strange practice during the investigation, which is indicated vividly by the below example:

113. I have taken a testimony of accusation in the above case at the Police Department’s Economy-protection Section, personally for Lieutenant Colonel Vendel SZABÓ, acting as the assistant-head of the Section governing the investigation, that Mr. PINTÉR (his company) is already appointed to be the buyer of the company on a price not reaching not even 10% of it’s worth, and that the tendering was illegitimate. He responded: “See, Mr. Borbély, if we look out the window and we see a thief standing next to a car, in his pockets the thief-keys, and we do not wait until he opens the door – than we have no more than accusation.” At that time I have accepted this logic.

114. Nevertheless when I turned to him on 16th March 2006, when “the thief” (Mr. PINTÉR) is actually “running the car”, i.e. depleting the furniture company completely and transporting the machines and other equipments, he stated that they are “on the case” and they do their best and use all lawful means in that regards.

115. Yet Mr. PINTÉR accomplished the total acquisition of the factory. In 2006 he became the police-officer of the year.

116. In order to support the surfeited police and prosecution investigation, I have intended to disclose and explain the complex correlation, however the authorities ab ovo do not intend to receive these information as certain source for their assistance. Appeared that it is not my personal capacities or status what makes them refrain using and accepting these information, as my well-experienced and erudite legal representative filed a four pages long detailed, logically constructed explanation, and investigation plan for the part of the Central Investigation Office of Prosecution, which was respectively ignored as well.

117. Based on my 2004 confession, there was a case proceed to charges to be raised, however this case was delayed until 29th of May 2007. As a result thereof the request to terminate the liquidator-status of the involved company may not successfully terminated in due time, thus the company whose leaders were indicated as suspects were able to accomplish their previously initiated unlawful practice which I have objected and indicated the result thereof precisely. I.e. one year prior to the alienation of the liquidation assets in January 2006, I have reported for the part of the leader of the investigation, that in case of the absence of asset-securing measures, the liquidator (-manager) is going to carry out measurements with irreversible impact. These indication and suggestions were without any results.

118. I have been informed, that in order to terminate the criminal procedure where the SZUPI-TÁP Kft is involved as aggrieved party (victim) (which latter was involved in the Hajdú-BÉT Rt liquidation Case, whereas Mr. MAGYARI was involved as well), there has been a “political” agreement concluded in-between the Prosecution Office of the Advocate General and a leader of one of the important right-wing political party, which was extended to the case where Euro Möbel Line Kft has been concerned as well.

119. During the investigation under No. 200/2004, it occurred to me that the investigators have not raised their questions following certain kind of logic and purpose. That time I was not suspecting the concealed motive in that regards, that questions were raised so or there were no essential questions asked at all – i.e. based on the solely seemingly unprofessional questions – that it may not turn out that a felony was ever committed or who may be (who was) the real offender.

120. Contradicting the testimonials and confrontations, accusations have been filed in reference to the former testimonials, thus I have awaited with reasonableness that the professionally adequate investigators would provide the professional minimum. I have only realised the mistakes (which may not committed unintentionally) at the moment of document description , at the end of the investigation. Further, I have realized in the same time that the suspects were never confronted between each other, only with the witnesses. Thus the contradiction posed by the testimonials of the suspects may not and never been solved. In addition certain individuals were examined only as witnesses, however they were involved in committing crime as well. It is possible that these individuals were not involved in bribery but other related felonies (for instance: bankruptcy-crime , fraud). It became obvious that the bribery forced in my case was only a “supportive felony” of the further precisely financial/economical crimes, as bribery is without sense if there is not a financial goal or the anticipation thereof. Thus to take the risk of a lar’t pour lar bribery, and may be involved in such criminal activity seems unreasonable from the point of view of well-educated criminals.

121. That time I have not been aware of the criminal procedure initiated in 2003, in relation with the above mentioned case, because the suspect of the case was playing an important role in a corruption – bribery case, and provided certain services for the part of the group, represented by Mr. MAGYARI. (Such services included: appointment of certain liquidators for the requested liquidation procedures; well-founded liquidation-objections “solved” by rejection etc.) The bribery-case is pending investigation at the Central Investigation Prosecution Office of the Advocate General under Criminal Investigation No. 396/2003. The procedure was terminated in 2004, however due to an accusation filed by me in 2005 and which was split to two separate procedures in 2006, in regards of the Criminal Investigation No. 191/2006 the procedure (396/2003) was continued. Contrary to the customary practice, the investigation was carried out under the original Criminal Investigation No. 396/2003.

122. I have inquired from Ms. Tímea BERKI prosecutor in charge for the investigation, and later in writing as well at the Investigation Prosecution Office of the Advocate General , that if the investigation initiated as a result of my accusation was joined with Criminal Investigation No. 396/2003 Case. Following I have requested to be informed on the subject matter of the investigation, and against who and on what well-founded grounds carried out, and who is it related to my person or to the company represented by me. The response stated that it is against official individual and the Euro Möbel Line Kft is involved in the investigation as well. Further I have requested in writing to be permitted to inquire the file of the case, to which as a victim or aggrieved party I would have opportunity only at document description.

123. In connection to the aforementioned, there is criminal investigation against myself as well, whereas should the accusations filed by me not to be found proven, the possibility of charges of fake claim is upon me. (The investigator officer Mr. Attila VARGA not proposed amongst other charges the charge of guilty in bankruptcy-crime, because at that time the liquidation assets of the company were still possessed and thus – according to Mr. VARGA – if the sale of the assets would have gone well, that could cover the creditors’ requests.) Conclusively it is in my essential interest the fair and complete investigation to be carried out.

124. Thus I consider the practice of Prosecution Office of the Advocate General not responding to my objections and claims until the present day, as a clear violation of my constitutional rights to defend. Further by not permitting the documentation to be studied, besides impeding the protection of the interests of the creditors, my fundamental rights for legal defence is in vague.

125. The investigation under Criminal Investigation No. 191/2006 was split to several investigations so, that the close connection of individuals, properties, causation and crime organization were artificially divided or ignored. It is a typical example of the malpractice of investigation organs (such as avoiding the “real” and efficient investigation activity), that in spite of the confession on fully evolved and concluded bribery involving Dr. József MAGYARI as well and in spite of the recorded accusation, for cc. one and a half year there were actually no investigating steps taken in that regards! The confessing applicant was not examined and never confronted with the suspect. When requesting personal protection, the respond was clear in my case and in the case of a certain witness as well: several threats were proposed if the case to be revealed.

126. By terminating the Criminal Investigation No. 200/2004 investigation procedure, Mr. Ferenc Miklós TÓTH (local appointed personnel of the liquidator manager of the Hunyadi Rt, which latter company was part of the liquidator-organization ordered by Dr. József MAGYARI) and Mr. Zoltán Attila KOVÁCS (CEO of the Duna Libra Rt, an other liquidating company controlled by Mr. József MAGYARI) were charged with official influence peddling and bribery as independently acting member of a business organization.

127. The importance of revealing fully and completely the case No. 200/2004 is not less, then the fact to be proven that the liquidation of the Euro Möbel Line Kft was ordered unlawfully in spring 2003.

128. According to the (Article 27/A of the) Bankruptcy Act of Hungary, no individual may involve in a liquidation procedure, if he or any close relative bears interest in regards of the debtor company. In spite of the explicit prohibition ipso iure, through the participation of two subsidiaries of the Kossuth Holding liquidating company in the liquidation process this rule was violated.

129. Several people are aware of the details of the above roughly drafted and referred cases, nevertheless the authorities somehow lack the sufficient information. Nevertheless the competent authorities have not made much effort to change this situation. This was proven by the attitude of the authorities in Criminal Investigation No. 191/2006, whereas a written detailed proposal for probate were repeatedly ignored, however the result of a precise investigation could have been (it may still) provide sufficient evidences the well-founded nature of the accusation.

130. It was attached a full company-net and a personal-relationship-net of all involved natural and legal persons. Further it was proposed to have the authorities obtained and analyzed the calling list of the suspects.

131. Thought analyzing the call-lists of the involved persons, it could be simply clarified the factual truth, and that their denial is doubtful. Hitherto, the investigating organs ignored this obvious possibility in order to justify whether these people declared false or truth in their testimonials.

132. These evidences would prove undoubtedly the strong and rather peculiar personal relationship between certain individuals, and the absolute absence of the credibility of these people.

133. Further my legal representative (Dr. HAVAS Gábor attorney-at-law) have testified against Mr. József MAGYARI thus made a confession which could be used as a testimony, but no steps were taken, he was never confronted with the alleged suspect (Mr. MAGYARI) – to my best knowledge – there was not even the investigation procedure initiated.

134. Mr. Antal EIGEL has been working as liquidator for more than 12 years and knows Mr. MAGYARI for more than 18 years. He stated explicitly in his detailed incriminating testimony at the Kecskemét City Prosecution Office of Investigation, that Mr. MAGYARI is culpable and involved in crime-organization. In spite of the below statement of Mr. EIGEL the investigation was denied: “in regards of the liquidation Euro Möbel Line Rt. I have to tell you frankly, that I possess various details, but as I am currently working as a liquidator and I own a liquidator company with several employees working on this field. In order to protect the economical interest of myself and my colleges I would not like to share these information with the authorities.” Mr. EIGEL repeated his testimony at the court trial as well.

135. However it seems obvious that Mr. EIGEL and his colleges required witness-protection, the authorities have not realized that need. Nevertheless when Dr. Gábor HAVAS attorney-at-law filed his confession, whereas he unambiguously requested the protection of the police forces. The involved authorities ignored the above as well.

136. The Kecskemét City Prosecution Office of Investigation has not recognized the vulnerability (or never wanted to do so), that in Criminal investigation Case No. 47/2005, the witness to be protected and the suspect from who he supposed to be protected was summoned on the very same day – and by coincidence even met on the corridor of the Office. However they were never confronted until present day.

137. The Kecskemét City Prosecution Office of Investigation was constructed from the former Kecskemét City Prosecution Office, on the basis that the Bács-Kiskun County Police Department may have no competence to investigate as official persons may be involved.

138. According to the testimonies and acquired evidences the former decision of the assistant-head of the Bács-Kiskun County Prosecution Office of the Advocate General, which ceased the investigation on the grounds of lack of evidences should have been set aside and Mr. MAGYARI should be accused and handled as a suspect.

139. Subsequently, Dr. Tímea BERKI, officer of the Central Investigation Office of Prosecution of the Advocate General in the Criminal Investigation No. 396/2003 (against Judge Miklós VARGA), decided on the fall of 2004, that the investigation shall be continued, in reference to Case No. 47/2005 (which case is against a liquidator company, whereas Judge VARGA is closely related to the illegitimate appointment of the liquidator.) At the present time the investigation is in front of the court.

140. I am concerned that the involved prosecution and police officers were intentionally committed fault and carried on their negligent practice, and were engaged in document forgery, aiding of crime and abuse of official power.

141. The disclosure of the relationship-net and interwoven among Kossuth Holding Rt. liquidation group, certain leaders of MFB Rt, companies and further involved interested entities of Mr. Sándor PINTÉR, the Bács-Kiskun County Police Department and unfortunately the Bács-Kiskun County Court is impeded due to the ignorance of the competent investigating authorities.

142. Naturally I have plead in front of the authorities all the relevant details, as I have written previously , that if examining a series of crime which is concluded by a crime-organization, case by case, than the investigation will never reveal the true nature of these crimes.

143. Furthermore, it shall be noted that the confrontation of Mr. MAGYARI – MR. VÁRADI, MR. MAGYARI – Mr. TÓTH, Mr. MAGYARI – Mr.KOVÁCS, Mr.MAGYARI – Mrs. HÖFLE, Mr. MAGYARI – Ms. HAJDÚ ÁGNES, Mr. TÓTH – Mr.KOVÁCS, Mr. TÓTH – Mrs. HÖFLE were not carried out neither, however the reasonable necessity therefore. Certain inconsistency of the relevant cases could be solved.


IV.2. Judicial


144. In the criminal procedure from 29th of May 2007 was lead by Judge Dr. Attila JOÓ, who – probably by mistaken his position – carried out examination of the witnesses. Nevertheless even for him it should have been clear: Mr. TÓTH and Mr. KOVÁCS shall be sentenced. Judge JOÓ has unlawfully refrained to provide the minutes of the trial – including the sections referring to me – however it was requested duly on the ground that it will be needed during an other judicial procedure (in front the same Court of Justice, namely the Csongrád County Court), whereas the same crime-organization is involved in an accusation based procedure (until the date of a trial, as of 5th of July 2007). The explanation for retaining the minutes of the trial was necessary correction to be made. Nevertheless, the document received, contained testimonials as they have never occurred, and further purposely avoided to indicate the opinion of the witnesses with their logical and causational background.
145. The illegitimate practice of retaining was a customary in other procedures as well.

146. Judge JOÓ rejected all and any request of the accusation for seeking for evidence, and has not taken into account that the suspect avoided/was not capable to answer the questions of the accusation in regards of certain practical topics. In spite of the spite of this, the suspect was released from charges on the basis of lack of a committed crime.

147. The suspect has refused the most obviously and precisely in that point to answer whereas the legal representative of the accusing person, requested explanation on a tender, whereas the suspect called for a tender so that the forfeit was not the 10% of the tendered sum, but the sum of each and any offer. Consequently, the liquidator – whose duty was to evaluate the offers professionally, but not including the counter-value of the offers – may calculate the numbers of the undisclosed offers (with notable time before the deadline for the offers to be filed), as the participants should have paid the 10% of their respective offer to the bank account of the company. Thus the suspect – by posing such unlawful situation – breached the principle of secrecy in regards of the conditions of the offers.

148. The suspect pretended not to perceive the meaning of the question, consequently the judge explained the meaning of the question – doing so it was clear that the judge is indeed aware of the fundamental importance of the question in regards of the charges. The decision for the favour of the suspect was particularly surprising thereafter.

149. Furthermore there is an objection undecided in front of the Csongrád County Court, filed for the part of Dr. Tibor EXTERDE (court department leader).

150. There was procedural objection denied by the Csongrád County Court acting as court of appeal. It was indicated the bias of judge Mrs. ILA-TÓTH Dr. Erika Vörös, following which objection was filed, the documents of criminal case No. 1196/2007. As the judge became aware of the actual documents which I was requesting copies of, she ordered not to give out the already copied documents for my part. Further – due to the particular request thereof – I was able to look into the documents, whereas it was found, that documents in regards of two cases were sorted out – nevertheless it was our exact request that this two cases should be handled in two separate procedures. One of these two case are Mr. Zoltán Attila KOVÁCS and others (including accusation documents, notes in regards of the procedure prior to the judicial procedure and the request in regards of the seizure of property.

151. However the documents of the two cases were meticulously separated, the legally independent request for seizure (i.e.: asset-assurance) the Court has not proceed with (effective steps).

152. Later on the application and objection in regards of the irregular handle of the documents was denied on the ground that the judge was not been able to sort out the file. The contradiction is obvious.

153. By mere coincidence, exactly that judge was assigned for my criminal case, who excluded me from inspecting the document of the case so (in a third case whereas I am acting as an aggrieved party), that in spite of the previously requested possibility for the documents to be provided, allegedly took the file to her home. It shall be highlighted that the judge Mrs. ILA-TÓTH has previously orally allowed the copy of the documents. Further it is a matter of course, that any person entitled to revise the documents may acquire copies thereof.

154. In the absence of these documents I was not able to gain that information which is inevitable for the case, which based on my private-accusation to be represented successfully. Should it be the Office of the Advocate General or any Prosecution Office representing the accusation, they may never deny such fundamental rights. As to my understanding the present state constitutes an unfair distinctive practice of the court.

155. In the Case of the liquidation of Hajdu-BÉT Rt., Judge VARGA appointed the liquidator however the transfer of seat of the company was yet not filed, and thus Judge VARGA may have not decide lawfully on the appointment. (Cf. Chapter I.4)

156. In connection with the above it is rather suspicious that the security of the building of the Kecskemét city Procesuction Office and Investigating Office of the Prosecution is furnished by the Árgus Security Kft, which has strong connection to Mr. MAGYARI and Mr. APÁTHY, further (indirectly) to Mr. Sándor PINTÉR.

157. It is unquestionable that there were a series of crimes occurred with particularly high subject value. This fact was so-well known (and that complex) that even an authentic and well-known financial magazine have focused in one of its issue only on the privatization of MBV Rt. It was summarized that a minimum of 1,4 milliard (1.400.000.000) HUF loss was caused to the Hungarian State due to these practices.

158. However the above, the authorities have not initiated further investigation, and the State and governmental authorities deemed everything in order. The Hungarian Financial Supervisory Authority (“PSZÁF”) in the responding letter substituted the criminal investigation against me with the one should be carried out against the individuals involved in the financing and liquidating of the committed crimes (such as Mr. János ERŐS, former leader of the MFB Bank Rt.).

159. I have filed an accusation on 13th of March 2007 (informing the Advocate General on the subject), whereas I have indicated as possible suspects of several type and form of felonies: Dr. László BODÓCZKI , Mrs. BALOGH dr. Kovács Judit , Dr. Ferenc KIRÁLY , further Mrs. PINTÉR Eötvös Ildikó and Éva KARKUS .

160. It is by the present date an unanswered question, for what reason are the judicial trials, investigations without any approach or even the smallest achievement for more than four years. Judge Dr. Miklós VARGA called these corruption cases as “controlled liquidation”. It is suspected that by not setting an exact date for the trial, the procedure can be prolonged so, that eventually the crimes are not to be charged for. I.e. according to the relevant Hungarian regulation, if the investigation is terminated, only in case of new evidences/fact may the investigation continued.

161. If the authorities may not step forward and carry out their lawful duties, than these cases my never been closed, just forgotten. It is due to the bribery involving Judge Dr. Miklós VARGA, that my losses are continuously increasing- including difficulties on financial level and being effected gravely in person as well.

162. In respect of the Investigation No.103/2007 Dr. BODÓCZKI and Mrs. BALOGH with the cooperation of Mr. KIRÁLY carried out a crime abusing their official powers. Whereas Mrs. BALOGH requested certain documents in regards of the investigation against her. This request was refused by the prosecution office, however on the request of Mr. BODÓCZKI (leader of the Court where Mrs. Balogh is working at), the documents were provided by Mr. KIRÁLY.

163. On the 19th of June 2007, I have filed a further accusation at the Central Prosecution Office of Investigation of the Advocate General, against Judge Dr. László BODÓCZKI. According to the designated prosecutor supervising the case – Dr. Tímea BERKI – there was no crime occurred. My complaint on the erratic decision was examined by Dr. László AUER, who commented so: “I had to deny it.” This necessity refers not to the absence of an actual crime…

164. The practice thereafter remained rather simple: the decisions in regards of liquidations (designation of liquidator etc.) was decided by Mrs. BALOGH, any complaints which may occurred was decided by Mr. BODÓCZKI. Thus there was no possibility to cease their unlawful activity.

165. On the 4th of July 2007, I have reported the continuous practice of committing crime in the framework of a crime-organization in regards of such crimes as: fraud of particularly high value, false testifying, abuse of official power, aiding crimes and other criminal acts. On 9th of July 2007, Dr. Zsolt KOPASZ have decided to deny the accusation and at the same time decided upon his own bias (i.e.: the objection and complaint was decided not by a third party independent or superior body, but by the accused himself).

166. In two previously cases, decisions were made in my favour, but only in regards of on procedural grounds. On 17th of July 2007, I have filed an objection against, to which a briefly commented decision on appeal, dated as of 18th of September 2007 was provided. This latter decision have not contained not any reference to actual law regulation. According to the statement of the decision: „the Kecskemét City Prosecution Office have decided in its decision in compliance with legal regulations on the core point of the matter, and verified sufficiently and in harmony with the apparent facts.”

167. The concise decision was made by the spouse (i.e.: Mrs. BALOGH, as indicated above) of Dr. László BALOGH – former representative of the Hungarian Socialist Party – acting as prosecutor is obviously effected by bias. Mainly due to the fact to protect the interest of her own husband, as he acknowledged by his signature that he was aware of, but still ignored the illegitimate acts of the depletion of the premises of the furniture company (and practically of the company itself). Later Mr. BALOGH even furnished with his own acts the above procedure.

168. The bias is verified by the fact, that Dr. Ferenc TÓTH – suspect, liquidator – personally presented for my part Dr. László BALOGH member of the parliament, as “one of his best friend”, just before the elections of 2002.

169. The fact that the complaints in regards of the approach carried out by the prosecution office in connection with the above matter, is proven by the details of the Zuschlag Case , and the comments of the Bács-Kiskun County’s Assistant-Advocate General on the subject.

170. The stable practice and perception of relevant procedural rules are verified in their meaning by the comments of Bács-Kiskun County’s Assistant-Advocate General on the question, how to handle investigation in regards of crime-organizations: he was firm and explicit by expressing his view, i.e. should be there particular personal relationships in a criminal case, the investigation and indicating the suspects shall be extended.

IV.3. Political remedies

171. In addition to the above I have seek the help of several currently elected politicians, from them many promised assistance. Nothing from these promises were ever completed.

172. All of these people assured me from his/her understanding, most of them acknowledged my rights, however considered the forces effecting to the opposite direction and certain interests which they would not like to breach, all of them refrained from all and any initiatives. This lead to the accusation, which was recorded at 17th February 2005, in reference to crimes of privatization; defaults in reporting crime and crimes committed in connection with liquidation.

173. In the followings I have filed a complaint to the Hungarian Socialist Party’s Ethical Committee, addressed directly to Dr. Gábor SIMON, president of the latter. He informed me that the complaint was forwarded to Mr. HILLER, the president of the Party at that time. There was no response.

174. Subsequently, I looked for the assistance of Mr. István ÚJHELYI vice president of the Hungarian Socialist Party. He was surprised, why has Dr. János ERŐS – “our man” he said – impede to a member of the Party. But eventually the vice president have made no palpable effort either.

175. I have written letters to László KOVÁCS , Dr. László BRÚSZEL, Dr. László BALOGH, Mr. Tibor DRASKOVICS further for the part of authorities/organizations such as Hungarian Financial Supervisory Authority (“PSZÁF”), State Audit Office (“ÁSZ”), National Council of Justice (“OIT”), National Association of Liquidators, Governmental Supervisory Office (“KEHI”). By KEHI I was informed that the complaint has been forwarded to the competent person in regards, i.e. the minister of finances – Mr. János VERES. Two years lapsed since that time, but not any procedure started.

IV.4. Miscellaneous

176. Due to the previously mentioned serious facts, I have requested at the Ministry of Finance (which handles the list of lawful liquidators) to cancel the permission of the company to perform liquidation, which has been involved in several crimes during the liquidation, or as a minimum to be excluded from the procedure in my case.

177. The President of Bács-Kiskun County Court and the National Union of the Liquidators were reported duly on the above request. The requested authorities – based on the defence of innocence – suspended the essential investigation and any related procedure until the successful and final termination of the criminal procedure, which has been initiated in 2004. Benefiting this unlawful state, the liquidator company, leaders thereof have continued their contested practice, as well the cover up activity.


178. Further please note that besides such unlawful acts as Mr. PINTÉR acquired a 600 million (600.000.000) HUF value formerly State-owned asset for the value of 80 million (80.000.000) HUF, I have received direct life-threatening (by Mr. Tibor BARTA on 1st May 2006) as well as promises that I will “end up in jail”.

179. In the above regards I have filed a statement on the Kecskemét City Prosecution Office. Complying with the suggestions of the Prosecutors, I have soon were able to record the life-threatening words of Mr. BARTA. It was filed as attachment on a DVD. Such expressions were used: “it is possible that there is a bullet made for you already”; “you know that they are willing to do whatever – you know how are you dealing with” etc. Mr. BARTA was examined on 29th May 2006. He refused the claim. However the obvious contradiction between the testimony and the record, the investigation was terminated.

180. Later I received a call on my cellphone (36/20 582 5774) around the same period of the above threatening. As I could not answer I dialled the number later and it was a local phone from the 96-area code territory. There was no answer, however the answer machine switched on: “You have called the Pintér Families’ voice-mail, please leave a message.” I have tried again, but no one answered. It turned out to my inquiry that the house where the phone rings is registered under the name of Mr. Zsigmond Csüllög .

181. On the fall of 2006 I was followed aggressively by an other car between Taksony and Kunpeszér. Being alone in the car, I have called the central emergency number which was first transferred to the Dabas Police Departure, but they have not answered, later I could reach the Bács-Kiskun County Police Departure, who assisted to find a main road and escape. However all my details were registered, there was no inquiries made from the part of the Bács-Kiskun County Police. As to my best knowledge, all emergency calls are recorded and in case of the suspicion of a offence it shall be investigated.

182. Soon after the above I was asked by three individuals (one introduced himself as Mr. József BERTA) that if I drive my car anyway towards Kecskemét, I could “drop them off” at Taksony at a certain address. Later the purpose of the house at Taksony was not revealed, just slightly implied to (conspiracy – residence for the participants against the present government). The alleged Mr. József BERTA insisted quite passionately to drink a coffee with them, which I had to refuse and leave urgently. I have noticed a police car in front of the house as well (I remember well, that one person in the car was a woman).

183. As soon as I left the village a powerful car started to follow me and in the course of the chase, sometimes I was driving around 200 km/hour in order to escape and survive. I have made reported the situation via phone, but without any plausible effect. As so, I have recorded a testimony at the Budapest V District Police Department. I have indicated as probable suspects Mr. PINTÉR and associates. No investigation was ever carried out.


V. Summary

184. As of the attachments and further references or statements indicated in the present document, in addition all and any correspondence, every material and article on the subject, accusations, reports and testimonials may be filed on request. Please note that at the moment the translation of these documents on our own cost is not viable as the related documents constitute a highly extended amount.

185. The above cases represent a notable but only small slice of the cooperation between allegedly separated powers: private investors, judicature, legislation and investigating bodies. Such persons as Mr. MAGYARI may pose effect on certain judges without any difficulty.

186. The reason why the present system works is that the investigating bodies and jurisdiction instead of preventing the further unlawful activities, became involved with the corruption. In this system certain individuals have particularly important role. Mr. PINTÉR as one of the most influential one of these, represent the rather ambiguous and controversial position as being a very potent businessman, former Minister of Internal Affairs (and thus former head of the criminal investigating organs of Hungary) and through his various positions possess a wide range of very good connections between the State and the private sector.

187. The above is underpinned by the decision No. III/86.282/2004/B of the PSZÁF, whereas a fine was sentenced upon Mr. PINTER due to breach of law via stock-market transaction. In this case the transactions involved insider deal with shares, and were not particularly hidden. In the case of Euro Möbel Line Kft the transactions were rather complex and contained many steps.

188. The Hungarian political elite and financial elite is deemed by the majority of the people unreliable. Further more the priory existing Public-funds Secretary lead by Mr. László KELLER stated in November 2003 the sever and repeated breaches of law, whereas the role of Mr. PINTÉR was unquestionably explained and set out.

189. In regards of the continues unlawful activity of Kossuth Holding Rt the Hungarian Claim Management Rt filed a complaint at the Municipal Court of Budapest at 16th June 2007. Further the above was verified by the letter executed by Mrs. KISS Ágics Ilona, liquidator as of 27th September 2007 .

190. An other case in front of the Municipal Court of Budapest, proves that in case of Kossuth Holding Rt even serious breaches of law may remain without any detrimental legal consequence. The decision was dated as of 1st October 2007 . In this case the mid-term balance was not filed in regards of the liquidation, whereas Kossuth Holding Rt answered the claim simply by assuring that a new mid-term balance will be filed until 15th December 2007. Normally this breach would pose a outstanding fine on the liquidator.

191. Unfortunately the Central Prosecution Office of Investigation of the Advocate General are highly involved in the corruption, including certain leaders thereof. Being so, it is not likely that any effective investigation will be carried out.

192. Should you found the above cases not sufficient to underpin my accusation and the true nature of the above mentioned, I may provide details of many more cases and attach further evidences.


VI. Attachments

1. Company-net

2. Personal relationship-net
Original closed at Kecskemét, 15th October 2007

Borbély József