2008. július 11., péntek

Igazság, vagy a JOGI alkalmazás különös cirkuszi világa

T János és társai

Hun..................

.......................B.szám


Tárgy: Kártérítési kereset

és végrehajtás megszüntetése

a Budapesti XVIII. és XIX.Kerületi Bíróság

1703.Budapest.Pf..4. Alperes ellen


Tisztelt Fővárosi Bíróság !

Alulírott T János P, T János J és Ni Rné /mind annyian/- 1.Budapest,.....................................szám alatti lakosok- kártérítési keresetet nyújtunk be a helyi Bíróság ellen és egyben kérjük szépen a Budapesti XVIII. és XIX.Kerületi Bíróság által elrendelt 0105-Vh.875;876;877/2007.számú végrehajtásokat megszüntetni,-a fizetési letiltásokat megszüntetni, a lefoglalt gépjárműveket mentesíteni a foglalás alól!


Kérelmünk indokolásaként -a két tanú jelelétében!-előadjuk:


A Budapest.XVIII.Ker.Hrsz............ ingatlanunkon 1993 óta használt és 1977.06.08- án jogerősen Földhivatali jegyzett -ajándék jogcímű, - haszonélvezetünkkel bíró házas ingatlan tulajdonjogunkra nem kaptunk birtok védelmet ! Ezt a helyi Hatóság elutasította, melyet a helyi Bíróságon fellebbeztünk meg!


A helyi Bíróság sem adott a tulajdonunkra bírtok védelmet /:Dr.Gabona Lajos:/,sőt a sajátunk után albérleti díjra kötelezett bennünket.Nem fizettünk a saját ajándék-házunk után „többlethasználati díjat”-,ezért végrehajtást rendelt ellenünk az alperes.

A végrehajtásba bele betegedtünk!Rengeteg anyagi kárunk- és hátrányunk keletkezett!Az elmaradt haszonról nem tudunk nyilatkozni-amíg nem rendelkezünk a tulajdonunkkal!


Dr. Gabona Bíró okirat értelmezésébe T Jé, Oe Anna bele halt /:2000.03.27-én,03ó 27 perckor, a Délpesti Kórházban:/ Ő úgy tudta,hogy a bíróság az igazságszolgáltatásra hivatott az okiratok-és meglévő törvények betartásával,.-alkalmazásával.Soha nem hitte,hogy a z 1977.óta jegyzett okirat nem bizonyító erejű!?! A Római Egyezménnyel negát időintervallumú eljárásba azért halt bele,hogy a saját tulajdonát-HA KELL!- élete árán is megvédi!!!.Ekkor megörökölte - Törvényes lemenő ági örökségként -I.r.felperes a Nagyapáéktól ajándékba kapott házas ingatlan Édesanya-utáni ¼ összesen eszmei résztulajdont.Ezáltal okafogyottá vált a per /:mert a nem jogerős bírói ítélet vitatott tárgya öröklésre került:/,de ezt sem akceptálta a bíróság!

A bírtok védelmet ellátó dunaújvárosi csapat követelte a védelmi pénzt,ezért a peres ingatlanunkra valahogyan pénzt intéztek, melyet alá kellett írnunk,és precízen törlesztettük az Erste banknak; - míg nem a Bank is -II.fokú fellebbezésünk ellenére!-beszállt ellenünk a törvénysértő végrehajtásba! A jogerős II.fokú végzéstől kezdve megszüntettük a hitel törlesztését;-'hisz busásan megkapja a Bank a kamatos-haszonnal bíró pénzét az ingatlanunk árverezéséből!
Igaz,hogy ingatlanunk 36 M Ft értékű,de 3.860.eFt-ért árverezték volna. Nekünk menekülési lehetőséget keresve-jelentős kárunk keletkezett!Közben az elvett 43 m2 ajándék-jogcímű házunkat is árverezésre jegyezte Katona Csaba öbvh. Tehát nem csak a csaló Nagy István nevű szakértő-féle 2x28/100-ad résztulajdonunkat /külön vagyonunkat!/,ha nem a Gabona által elvett 43 m2 ajándékunkat is!!


A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága - mint felülvizsgálati bíróság!-2005.április 25.napján megállapította,hogy a tulajdon-jogunk tényleg a miénk! /:Pfv.I.22.146/2003/6.számon:/

Szintén hosszú időt vett igénybe a felülvizsgálat! De ennek tudatában újra ránk küldte alperes a végrehajtót, most már keményebb eljárásra utasítva Katona Urat!

T Jánosné, Or Anna temetését megtudta Édesanyja, aki a hír hallatán megőrült,- és világgá ment! Majd szoc.otthonban meghalt! Ekkor II.r.felperes III.r.alperes is lett-Édesanyja jogán!

Alperes a többszöri végrehajtások után: 2005.október 25-i dátummal /2005.novemberében közölte velünk a végrehajtás megszüntetését,de nem törölte azt a Földhivatalnál!
Amikor az Erste Bank -megkapta az érdemi döntést,végrehajtást jegyeztetett ellenünk!Erről nem tudtunk!De mi méltányossági kérelmet írtunk a Vezérigazgató-helyettes Úrnak, hogy ütemezzük át a hitelt. Erre a kérelmünkre a mai napig nem érkezett érdemi válasz!Viszont amikor Katona öbvh.Úr vissza szállította a lefoglalt ingóságainkat, megjelent egy ismeretlen hölgy,aki érdeklődött a házrészünk iránt /állítólag az OTP.Faktoring illetékese volt!/. Sajnos, nem láttuk vendégül!?!

Később a tulajdoni lapon láttuk az Erste Bank vh.bejegyzését!

Időközben megtudtuk,hogy semmiféle közalkalmazott nem kötelezhető kártérítésre azért, ha egy okiratot fordítva értelmez!

Tehát a kapott ajándékunkat elveszi akkor, amikor a szerződés 20 éve arról szól, hogy ajándékba kaptuk;-és mint megajándékozottak: elfogadtuk azt. Sőt: kifizettük a Tanács VB.által megállapított házas-ingatlan értékének 50 %-a utáni differenciált illetéket /8,5% egyenes ági;- és 11,5% bekerült/ akkor még 4 havi jövedelmünk értékét: 13.860.Forintot/Dr.Rónay

Éva ügyvéd intézte!/.

Alperes az igen hosszú peres tárgyalás vezetések közepette nem hogy a Ptk.115.§ (3)bek. Nem felelt meg,de még az LB állásfoglalását sem alkalmazta:mely szerint” Semmis szerződés esetén,a semmisségi oknak-, semmisségnek az észlelése hatósági-,bírósági eljárásban hivatalból kötelező.És ez annyit jelent,hogy a felek által célzott joghatás nem érhető el;-vagy is a hatóság,bíróság az érvénytelen szerződés alapján előterjesztett igényt-mint alaptalant!-el kell utasítania!”Sőt:Alperes szándékosan Ptk.115.§ (3) ellenes volt a mai napig,folytatólagosan!

Alperes a Pp.324.§(1),-(2).bek szerinti :Birtok védelmi felülvizsgálati-fellebbezett!-kérelem esetén a rendes bírósági álláspontot megtagadó álláspontja;-rendelkezése alacsonyabb szintű eljárási rendelkezés,mely súlyos és lényeges eljárásjogi szabálysértésen alapul! Eljáró bíróság jogalkalmazó!
Így jogszabállyal szemben nem állhat;- a rendes eljárás tartása nem mérlegelési kérdés,ha nem Pp.1.§ alapján kötelem!


Vissza-emlékezve 1993-ra: Btk.225.§ és a sorozatos,hamis-,hazug -,valótlan tartalmú adás-vételi szerződések.Hivatali visszaélések,hamis,hazug jognyilatkozatok jegyzőkönyvezése,-haszonszerzés céljából elkövetett cselekmények;-jogtalan hátrányokozás; -jogtalan előnyhöz juttatás, stb...


Elfelejtve: A törvény büntetni rendeli azt „aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt,vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz,csalást követ el!”/:Btk.318.§(5).bek.b., pontja minősített esete.De nem is vizsgálták a dokumentumokat!!Haszonszerzést véletlenül sem vizsgálta alperes!!

De, az a hivatalos személy,aki azért,hogy jogtalan hátrányt okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen,hivatali kötelességét megszegi,hatáskörét túllépi;-vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél,büntettet követ el.A törvény büntetni rendeli azt az ügyvédet is /jogi képviselőt!/,aki közokiratban a hamis tény állítását haszonszerzés céljából követi el/:Btk.274.§(1)bek.c.,pontja.

BH 1982.182.,BH 5/2000.Büntető jogegységi határozat.,1/2004.büntető jogegységi Határozat.,BK.128.szám EBH.2001.392;- Illetve:Btk.274.§(1).bek.c.,pontja.Btk.247.§ (2) bek.,...


Nem érezzük már magunkat a Magyar Köztársaságban jogalanynak, mert ember számba sem vett alperes minket- felpereseket!

A Legfőbb Ügyészség /: Dr. Áldottné,Dr.Gaál Mária legf.ügy.ügyész!:/segített egyedül kis Hazánkban,de hiába volt perújítási jog,hiába volt törvényességi óvás kérelmünk: sem a Bíróság,sem egyéb hatóság nem engedte érvényesíteni alapból megillető jogainkat!


Most 10 fős társaságot kell bejegyeztetnünk a cégbíróságon,hogy az aljas,hazug,csaló Nagy István névre hallgató statikus szakértőt felülbírálhassa a nemzetközi szakértő szerv, mert a Magyar Köztársaságban semmi-nemű hatóság nem tartja bűncselekménynek munkáját, amit bírói hamis tanúzási figyelmeztetés ellenére, készpénzessé tett! Még szerencse,hogy az ingatlanok állnak!Ugyan úgy,mint akkor!


A panaszleírás és a csatolt mellékletek alapján /azok magyarázatával egyetemben!/ kérjük szépen a Hatalom Helyi Gyakorlóját-mint alperest – marasztalni,-és az eredeti állapot visszaállítására kötelezni! Kérjük az alperes által szándékosan okozott kárunk megfizettetését!Kérjük az alperes által meghamisított tulajdoni lapot a Hrsz.143.247/2.ingatlanunkon vissza igazíttatni!

Kérjük az ellenünk folytatott végrehajtásokat és fizetési letiltásokat soron kívül megszüntetni szíveskedjenek!


Mellékletek:

1.,sz.melléklet: Ajándékozási szerződés,mely determinálja az ingatlan 1977-es állapotát!

Földhívatali jogerős bejegyzés: 52.729/1977/1977.06.08.

Tul.lap.II.rész 3., és 4., pontja. Vissza-állítását kérjük!

2.sz.melléklet: T Jné, O Anna halálesete révén: Törvényes lemenő ági öröklés II/4.-re

Tul.lap II.rész 8.pontja: 145.679/1/2001/01.06.05. vissza-állítását kérjük!

3.sz.melléklet:Nyugdíj-folyósító letiltása


Egyéb mellékletek: -tól -ig.


Kártérítési összegek költség-ráfordítás/okozott kárérték kimutatásban:......................

.................................................................................

Kérjük szépen az eljáró Tisztelt Fővárosi Bíróságot,hogy az okozott kárt megtéríttetni szíveskedjen!

Kérjük szépen a helyi Bíróság által kényszerített végrehajtások megszüntetését, a jelenlegi letiltások vissza-fizettetését!

Kártérítési és vh.megszüntetési keresetünkhöz illetékfeljegyzési jogot és tárgyi költségmentességet kérünk engedélyezni,mert már a rezsi-költségeket sem tudjuk kifizetni! II.r.felperes és III.r.alperes

jövedelemigazolását csatoljuk keresetlevelünkhöz.

Tisztelettel:

Budapesten,2007.11.23-án

Szerk.megj: Igazság, vagy a JOGI alkalmazás különös cirkuszi világa, egy más világi megítéléséhez már hozzá szoktunk. Hozzá kellett szoknunk. Itt csak és kizárólag
a károsultaknak lehet az elmarasztalásuk, a negatív megítélésük, a kisemmizésük.
Kizárólagos jogaik lettek ehhez, de csak ehhez. Gyakorlatilag, a törvénytelen eljárásokhoz, a jogaik teljes körű mellőzéséhez.Ez ám a hatalmas "" VAGYONVÉDELEM""

Nincsenek megjegyzések: