2011. június 19., vasárnap

Kormány asszisztálása az egész társadalmat érintő csaláshoz

Magyar Kormány által kezdeményezett „deviza hiteleseket” megsegítő előzetes civil szakmai egyeztetések során írásban is benyújtott megoldási javaslataink figyelmen kívül hagyásával, a Kormány az egész társadalmat érintő törvényi megoldásaikban a bankok mellé állt.

„Fehér Kéményseprők” Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége, az öt pontos javaslatból egyetlen egyet sem tud elfogadni, azok mind a bankok védelmében került kialakításra, ami az adósok további elszegényedését eredményezi. A probléma elodázását vonja maga után, több millió adós, embertelen módszerekkel történt kilakoltatásával.

Álláspontunk szerint, a tisztességtelen szerződési feltétellel kapcsolatos „semmis” szerződést „relatív semmiség”-nek tekintjük, attól függetlenül, hogy a bíróságnak hivatalból kell a kölcsönszerződésnek tisztességtelen szerződési feltételeit vizsgálni külön kérelem nélkül is, ahhoz már kérelem mindenképpen kell, hogy a szerződés a bíróság elé a polgári perrendtartás szabályai szerint kerüljön.

Ebből következően valószínű az, hogy a törvényjavaslat szerkesztője azért veszélyeztette tudatosan a jogbiztonságot, hogy az érvénytelen szerződés „módosítása” folytán „megerősítse” a szerződésnek módosítással nem érintett semmis és érvénytelen szerződési feltételeit is azért, hogy a bíróságok számára lehetőség legyen az alábbi jogszabályhely alapján eljárni:

236. § (4) A megtámadás joga megszűnik, ha a megtámadásra jogosult a megtámadási határidő megnyílta után, a szerződést írásban megerősíti, vagy a megtámadásról egyébként írásban lemond.

BH2007. 294. A szerződést megerősítő, ezért a megtámadás jogát megszüntető írásbeli nyilatkozatnak minősül a jogutód kötelezett azon közlése, hogy az eredeti szerződést ismeri, az abban vállalt kötelezettségeket felvállalja (1959. évi IV. törvény 207. §, 236. §).

A megalapozott gyanú folytán kétfajta bűncselekménynek kísérlete látszik megállapíthatóvá a Btk. alapján:

244. § (1) Aki anélkül, hogy a bűncselekmény elkövetőjével az elkövetés előtt megegyezett volna

a) segítséget nyújt ahhoz, hogy az elkövető a hatóság üldözése elől meneküljön,
b) a büntetőeljárás sikerét meghiúsítani törekszik,
c) közreműködik a bűncselekményből származó előny biztosításában, vétséget követ el és egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

318. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart és ezzel kárt okoz, csalást követ el.

1. A csalás törvényi tényállása védelmet kíván nyújtani az ellen, hogy másnak tévedését haszonszerzési célból kihasználhassák. A sértett - tévedése folytán -, az elkövetői magatartás következményeként úgy rendelkezik, hogy azzal valakinek kárt okoz.

A tévedés és a károkozás közötti okozati kapcsolat elengedhetetlen.

A bűncselekmény jogi tárgya vagyoni jog, amely azonban nemcsak tulajdonjogból, hanem kötelmi jogviszonyból is keletkezhet.

A csalás törvényi tényállási elemei a jogtalan haszonszerzés végett másnak tévedésbe ejtésével, vagy tévedésben tartásával kár okozása.

2. A csalás elkövetési tevékenysége a megtévesztés, ezen belül a tévedésbe ejtés, vagy tévedésben tartás.

A tévedés valakinek helytelen elképzelése a valóságról, annak tényleges folyamatairól.

A tévedésbe ejtés ennek megfelelően az elkövető azon magatartása, amikor a valótlanságot valódiként tünteti fel, valódi tényt elferdít, megmásít. A törvény nem követeli meg, hogy a tévedésbe ejtés kifejezetten fondorlatos, elháríthatatlan legyen, egyszerű hazugsággal is megvalósítható. .

A csalás másik elkövetési magatartása a tévedésben tartás. Ebben az esetben a tévedés az elkövetőtől függetlenül keletkezett, az elkövető azonban felismerve a másik fél tévedését nem oszlatja el, esetleg erősíti azt.

Álláspontunk szerint, ha az adós aláírja és elfogadja a 180,- Ft/CHF összegű pénzügyi intézmény, gyűjtő számlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződést azzal legalizálja a „semmis” eredeti tartalommal kötött hitelszerződést. Ezáltal lemond a tisztességtelen szerződés megtámadhatóság jogáról.


Véleményünk szerint, mivel a feltárt bankok által elkövettet csalás valós alapú, ezért próbálják a bankok, a Kormány és a média segítségével az adóst a giotin alá sodorni, az új szerződések megkötésével, aláírásával, törvényben kötelezetten, legalizálni a bankok által megvalósított csalást!

Kérünk, minden bank ügyfelét, hogy semmit nem írjanak alá, főleg a bankok által számára „kedvezményesebb” új szerződést ne!

Az adósok megkeresései alapján, tudomásunkra jutott, hogy az OTP Faktoring két megtermett szép szál legény megkeresi az adósokat és arra kényszerítik őket, „kedvezményt” adva, hogy írjanak alá új szerződést. Melyet 60 hónapra ők adnak és csak az - az egy lehetőségük van, hogy aláírják, ellenkező esetben másnap jönnek a végrehajtóval és kilakoltatják.

Kérjük, aki szembesül ezzel a ténnyel, vagy megjelenik a két szál legény, NE engedjék be, NE írjanak alá semmit, még kényszer ellenére se. Valamint egyszerre értesítsék a helyi rendőrséget, valamint a „Fehér Kéményseprőket”, hogy együttesen meg tudjuk tenni a zsarolás és csalás bűntett elkövetésében a bűntető feljelentést!


Budapest, 2011. június 19.

www.feherkemeny.com Email cím: info@feherkemeny.com; Telefon: 06-20/ 399-5821

Nincsenek megjegyzések: